Hormatly okyjylaryň dykgatyna !

14-09-20

«Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, dünýäniň ösen tehnologiýalar tejribesine we innowasiýalara daýanyp, milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak, ýurdumyzy durmuş taýdan ösdürmek ugrunda uly üstünlikler gazanylýar. Berkarar döwletimiziň ulag we kommunikasiýa toplumynyň ýokary sepgitlerini, agzybir işgärleriniň döredijilikli zähmetini, ýurdumyzyň syýasy, medeni, ykdysady täzeliklerini raýatlarymyza ýetirmekde “Türkmeniň ýüpek ýoly” gazeti köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň alyp barýan işine özüniň mynasyp goşandyny goşýar.

Ýurdumyzyň ykdysady we durmuş taýdan ösüşiniň häzirki tapgyrynda hyzmatlaryň sanly ulgama geçirilmeginiň täsiri barha artýar. Maglumatyň sanly görnüşde bolmagy milli ykdysadyýetiň netijeliligini artdyrmaga we raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, ýurdumyzda çap edilýän neşirleri elektron görnüşine geçirmegiň ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde sanly ulgamy ornaşdyrmagyň ugurlarynyň biri bolup durýar.

Şu babatda hormatly okyjylar, biz sizi “Türkmeniň ýüpek ýoly” gazetine tyy-news.gov.tm internet saýty arkaly neşiriň elektron görnüşine 2020-nji ýylyň ahyryna çenli abuna ýazylmaga çagyrýarys! Tehnologiýanyň ösýän zamanasynda habarlar bilen tanyşmaga amatly hem oňaýly bolan habar beriş serişdeleriniň bu görnüşi islendik ýerde sizi degişli ulgamyň maglumatlary bilen doly üpjün eder.

Gazetimiziň elektron görnüşine abuna ýazylmakda tölegler ýörite internet salgymyzyň üsti bilen islendik wagt tölenip bilner. Munda abuna tölegini tölemek öz ulanýan bank kartlaryňyz arkaly amala aşyrylýar. “Türkmeniň ýüpek ýoly” elektron gazetimizden peýdalanmak we oňa abuna ýazylmak üçin gerekli maglumatlar ýörite ýerleşdiren gözükdirmämizde aýdyň görkezilendir.

Neşiriň elektron görnüşi gazet sahypalarynda çap edilen habarlary okyjylara islendik elektron enjamlarynda — şahsy kompýuter, planşet we smartfon arkaly täzelikleri islendik ýerde okamaga mümkinçilik berýär.

Okyjylar «Türkmendemirýollary» agentliginiň garamagyndaky «Türkmeniň ýüpek ýoly» gazetiniň resmi saýtynyň «Baş sahypa», «Habarlar», «Pudaklar», «Rubrikalar», «Bildirişler», «Arhiw», «Salgymyz» bölümlerinden özlerini gyzyklandyrýan maglumatlar bilen tanşyp bilerler. «Baş sahypada» hepdäniň möhüm habarlary, ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa toplumyna degişli makalalar, seslenmeler ýerleşdirilendir. «Habarlar» bölümi ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni durmuşyna degişli ähli habarlary, makalalary, seslenmeleri özünde jemleýär. «Pudaklar» bölüminde ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa toplumyna degişli pudaklaryň Berkarar döwletimiziň ynamly ösüşinde eýeleýän wajyp orunlary, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagynda goşýan goşantlary, alyp barýan wezipeleri, bagtyýar halkymyza edýän ýokary hilli ýolagçy, ýük we aragatnaşyk hyzmatlary barada habarlar bilen aýratynlykda tanşyp bilersiňiz. Bu bölüm hem 5 penjireden ybaratdyr. Olar aragatnaşyk, demir ýol, awtomobil, deňiz we derýa, howa ulaglary pudaklary baradaky maglumatlara alyp barýan köprüdir.

«Rubrikalar» bölüminde ýerleşdirilen habarlar mowzugy boýunça 10-dan gowrak temada bolup, olar gerimi giňligi hem-de gyzyklylygy bilen tapawutlanýar. Bu bölüm dürli ugurlar boýunça täzelikleri, gyzykly maglumatlary, peýdaly maslahatlary we täsinlikleri özünde jemleýär. «Bildirişler» bölümi ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa toplumyna degişli mahabatlar we bildirişler bilen okyjylarymyzy tanyş etmek üçin niýetlenendir. «Arhiw» bölüminde bolsa gazetiň geçenki sanlaryna salgylanmak mümkinçiligi bar. «Salgymyzda» bolsa redaksiýa bilen habarlaşmak üçin neşiriň ýuridiki we bank maglumatlary ýerleşdirilendir.

«Türkmeniň ýüpek ýoly» gazetine ýazylmaga howlugyň!

Gazetiň  internet  saýty:  tyy-news.gov.tm


15fb82ee7d131d.jpeg
sanly ykdysadyýete bagyşlanan onlaýn maslahaty geçiriler

Tehnologiýanyň häzirki zaman ösüşi biziň ykdysadyýetimize ýokary depginde ornaşýar. Munda ilkinji nobatda sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň uludygyny we olaryň milli ulgamlarymyza yzygiderli geçirilýändigini bellemek gerek.


15fb82a77aa298.jpeg
ARAGATNAŞYK HYZMATLARYNYŇ MÜMKINÇILIKLERI ARTÝAR

Hemişelik Bitarap Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň giň gerimli tagallalary netijesinde ähli pudaklar bilen bir hatarda, aragatnaşyk kärhanalarynda hem düýpli özgertmeler bolup, ilata edilýän hyzmatyň hili barha ýokarlanýar.


15fb82918e3fcb.jpeg
berkarar döwletimiziň ULAG ULGAMYNYŇ TÄZE SAHYPASY

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly, öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasaty netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda, ylymda-bilimde, medeniýetde, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerinde ösüşler gazanylýar.


15fb827d5dd6d4.jpeg
HYZMATDAŞLYGYŇ ROWAÇ GADAMLARY

Owganystan döwleti bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostana gatnaşyklaryň köki müňýyllyklara uzaýar. Iki döwletiň arasyndaky gadymdan gözbaşly gatnaşyklar hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren bagtyýarlyk döwründe täze röwüşe eýe bolýar.


15f800ab2491fd.jpeg
ŞÖHRATLY SAHYPALARA NAZAR AÝLAP

Ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi we «Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüŞiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

20-11-profilejpg - 00.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.