Hormatly okyjylaryň dykgatyna !

14-09-20

«Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda, dünýäniň ösen tehnologiýalar tejribesine we innowasiýalara daýanyp, milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak, ýurdumyzy durmuş taýdan ösdürmek ugrunda uly üstünlikler gazanylýar. Berkarar döwletimiziň ulag we kommunikasiýa toplumynyň ýokary sepgitlerini, agzybir işgärleriniň döredijilikli zähmetini, ýurdumyzyň syýasy, medeni, ykdysady täzeliklerini raýatlarymyza ýetirmekde “Türkmeniň ýüpek ýoly” gazeti köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň alyp barýan işine özüniň mynasyp goşandyny goşýar.

Ýurdumyzyň ykdysady we durmuş taýdan ösüşiniň häzirki tapgyrynda hyzmatlaryň sanly ulgama geçirilmeginiň täsiri barha artýar. Maglumatyň sanly görnüşde bolmagy milli ykdysadyýetiň netijeliligini artdyrmaga we raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, ýurdumyzda çap edilýän neşirleri elektron görnüşine geçirmegiň ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde sanly ulgamy ornaşdyrmagyň ugurlarynyň biri bolup durýar.

Şu babatda hormatly okyjylar, biz sizi “Türkmeniň ýüpek ýoly” gazetine tyy-news.gov.tm internet saýty arkaly neşiriň elektron görnüşine 2020-nji ýylyň ahyryna çenli abuna ýazylmaga çagyrýarys! Tehnologiýanyň ösýän zamanasynda habarlar bilen tanyşmaga amatly hem oňaýly bolan habar beriş serişdeleriniň bu görnüşi islendik ýerde sizi degişli ulgamyň maglumatlary bilen doly üpjün eder.

Gazetimiziň elektron görnüşine abuna ýazylmakda tölegler ýörite internet salgymyzyň üsti bilen islendik wagt tölenip bilner. Munda abuna tölegini tölemek öz ulanýan bank kartlaryňyz arkaly amala aşyrylýar. “Türkmeniň ýüpek ýoly” elektron gazetimizden peýdalanmak we oňa abuna ýazylmak üçin gerekli maglumatlar ýörite ýerleşdiren gözükdirmämizde aýdyň görkezilendir.

Neşiriň elektron görnüşi gazet sahypalarynda çap edilen habarlary okyjylara islendik elektron enjamlarynda — şahsy kompýuter, planşet we smartfon arkaly täzelikleri islendik ýerde okamaga mümkinçilik berýär.

Okyjylar «Türkmendemirýollary» agentliginiň garamagyndaky «Türkmeniň ýüpek ýoly» gazetiniň resmi saýtynyň «Baş sahypa», «Habarlar», «Pudaklar», «Rubrikalar», «Bildirişler», «Arhiw», «Salgymyz» bölümlerinden özlerini gyzyklandyrýan maglumatlar bilen tanşyp bilerler. «Baş sahypada» hepdäniň möhüm habarlary, ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa toplumyna degişli makalalar, seslenmeler ýerleşdirilendir. «Habarlar» bölümi ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni durmuşyna degişli ähli habarlary, makalalary, seslenmeleri özünde jemleýär. «Pudaklar» bölüminde ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa toplumyna degişli pudaklaryň Berkarar döwletimiziň ynamly ösüşinde eýeleýän wajyp orunlary, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagynda goşýan goşantlary, alyp barýan wezipeleri, bagtyýar halkymyza edýän ýokary hilli ýolagçy, ýük we aragatnaşyk hyzmatlary barada habarlar bilen aýratynlykda tanşyp bilersiňiz. Bu bölüm hem 5 penjireden ybaratdyr. Olar aragatnaşyk, demir ýol, awtomobil, deňiz we derýa, howa ulaglary pudaklary baradaky maglumatlara alyp barýan köprüdir.

«Rubrikalar» bölüminde ýerleşdirilen habarlar mowzugy boýunça 10-dan gowrak temada bolup, olar gerimi giňligi hem-de gyzyklylygy bilen tapawutlanýar. Bu bölüm dürli ugurlar boýunça täzelikleri, gyzykly maglumatlary, peýdaly maslahatlary we täsinlikleri özünde jemleýär. «Bildirişler» bölümi ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa toplumyna degişli mahabatlar we bildirişler bilen okyjylarymyzy tanyş etmek üçin niýetlenendir. «Arhiw» bölüminde bolsa gazetiň geçenki sanlaryna salgylanmak mümkinçiligi bar. «Salgymyzda» bolsa redaksiýa bilen habarlaşmak üçin neşiriň ýuridiki we bank maglumatlary ýerleşdirilendir.

«Türkmeniň ýüpek ýoly» gazetine ýazylmaga howlugyň!

Gazetiň  internet  saýty:  tyy-news.gov.tm


15f5f2925d1848.jpeg
Hormatly okyjylaryň dykgatyna !

Maglumatyň sanly görnüşde bolmagy milli ykdysadyýetiň netijeliligini artdyrmaga we raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. “Türkmeniň ýüpek ýoly” gazetine tyy-news.gov.tm internet saýty arkaly neşiriň elektron görnüşine 2020-nji ýylyň ahyryna çenli abuna ýazylmaga çagyrýar!


15f6c41776cdb3.jpeg
HALKYMYZYŇ BÄHBIDINE GÖNÜKDIRILEN ÖZGERTMELER

​​​​​​​Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllygynyň toýlanyljak güni hem barha ýakynlaşýar. Halkymyzyň bu uly toýunyň-baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Halk Maslahaty bolup geçer.


15f6c3b8d73d79.jpeg
GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYň GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda owazasy dünýä dolan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri türkmen halkynyň ykbalyny göterdi, Watanymyzy ähli ugurlarda okgunly ösüşi bilen täze belentliklere ýetirdi.


15f6c3cb08a5c5.jpeg
ykdysadyýeti sanlylaŞdyrmak — döwrümiziň talaby

Döwür barha özgerýär, ylmyň hem tehnologiýanyň ösmegi bilen jemgyýetçilik durmuşy hem täze derejelere göterilip, ähli ulgamlardaky işleriň alnyp barlyşyna täzeçe çemeleşmegi talap edýär.


15f6c402fc1bdf.jpeg
ULAG ULGAMYNDA HALKARA HYZMATDAŞLYK

​​​​​​​Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ulag ulgamynda sebitara we halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmekde, kuwwatly üstaşyr-ulag geçelgelerini döretmekde giň gerimli işler alnyp barylýar.

10-09 001-profile - 00.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.