Goýberiliş №34 (08.22.2020 ý.)

22-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Dünýäde iň köp milletli ýurt Hindistan Respublikasydyr. Bu ýurtda biri-biri bilen goňşuçylykda etniki toparlaryň 400-den gowragy ýaşaýar. Hindistanda ýerli gepleşik dilleriniň 1600-si bolup, dilleriň 21-si döwlet dili hasaplanylýar. Afrika yklymynyň Namibiýa döwletindäk .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.