Goýberiliş №34 (08.22.2020 ý.)

22-08-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Haýran galdyryjy muzeý Dünýäniň ýene bir täsin, geň galdyrýan ýerleriniň biri hem beýik alym, oýlap tapyjy Nikola Teslanyň adyny göterýän muzeýdir. Bu muzeý 1952-nji ýylyň 5-nji dekabrynda ozalky Ýugoslawiýa Respublikasynyň hökümetiniň karary bilen esaslandyrylýar. Hä .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.