Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli gutlag

29-08-20

  GARAŞSYZ,  HEMIŞELIK  BITARAP  TÜRKMENISTANYŇ  PREZIDENTI  GURBANGULY  BERDIMUHAMEDOWA   Mertebesi belent Prezidentimiz! Sizi hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygynyň toýlanylýan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda giňden bellenilýän şanly baýramçylyk — Bilimler we talyp ýa .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.