Goýberiliş №35 (08.29.2020 ý.)

31-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Täze Zelandiýanyň «Woodlyn Park» myhmanhanalar toplumy täsin dynç alşyň ajaýyp ýerleriniň biridir. Bu ýerde hobbitiň öýjagazynda we wintažly demirýol wagonynda gijäni geçirip bolýar. Emma myhmanhananyň esasy merjeni — «The Plane Hosteldir». Bu ýerde bir gije-gündiz gal .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.