Goýberiliş №35 (08.29.2020 ý.)

31-08-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Angkor-Wat şäheri                             Dünýäniň ýene-de bir täsin ýerleriniň biri Kamboja döwletinde ýerleşýän “Angkor-Wat» ybadathanalar harabaçylygydyr. Şäher adyny gadymy khumerleriň “Nokor-wat” diýen sözünden alyp, “Paýtagt ybadathanasy” diýmegi aňladýar. .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.