Goýberiliş №35 (08.29.2020 ý.)

31-08-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan Täsin çagajyk Her bir ene-atanyň gözünde onuň balasy üýtgeşikdir. Emma käbir çagalar hakykatdanam beden gurluşy ýa-da başarnyklary boýunça beýlekilerden tapawutlanýar. Britaniýaly Şon Kenni hem şeýle çagalaryň biridir. Heniz çagalyk ýyllarynda Şon Kenni Ginnesiň rekor .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.