Goýberiliş №36 (09.05.2020 ý.)

05-09-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Ýadygärlikler we heýkeller şäherleriň meýdançalaryny we seýilgählerini bezeýär, medeniýetiň geçmişini, ösüşini, ruhy dünýäsini açyp görkezýär. Biz dünýädäki iň täsin ýadygärlikler baradaky maglumatlary size ýetirmegi makul bildik. Freýdiň sallanyp duran heýkeli adaty .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.