Goýberiliş №36 (09.05.2020 ý.)

05-09-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä     Naşyja robot            Robot tehnikasynyň güýçli depginde ösýändigini ählimiz bilýäris. Täze oýlap tapylan “RoBeetle” roboty hem munuň aýdyň subutnamasydyr. 88 milligrama deň bolan bu örän kiçi agramdaky robot nikel-titan hereketlendirijiniň kömegi bilen herekete .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.