Goýberiliş №36 (09.05.2020 ý.)

05-09-20

Haýwanat we ösümlikler dünýäsiniň täsinlikleri   Täsin tapirler Bu ot iýýän ýeke toýnakly jandar Günorta Amerikanyň, Merkezi Amerikanyň, Günorta-Gündogar Aziýanyň ýyly ýerlerinde ýaşaýar. Tapir daşky görnüşi boýunça ýekegapany we garynja iýiji jandary ýadyňa salýar. Görnüşine laýyklykda, tapirl .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.