Goýberiliş №36 (09.05.2020 ý.)

05-09-20

Peýdaly maslahatlar   Sagdyn bolup, keselleriň öňüni alyp, durmuşa guwanyp ýaşamagyňyz üçin şeýle ýönekeý maslahatlary ýerine ýetirmegiňiz zerurdyr. Daşardan öýe gelnende, hajathanadan soň, nahar taýýarlamazdan we iýmezden öň elleri sabynlap ýuwmaly. Şahsy gigiýenanyň talaplaryny doly berjaý e .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.