Goýberiliş №36 (09.05.2020 ý.)

05-09-20

Sport Superkubogyň eýesi boldy Geçen hepdäniň ahyrynda Angliýanyň Superkubogy üçin duşuşyk geçdi. Onda “Arsenal” bilen “Liwerpul” toparlary güýjüni synadylar. Oýunda iki topar hem üstünlikli çykyş etdi. Oýnuň esasy wagty we goşmaça goşulan wagt hem 1:1 hasabynda tamamlandy. Ýeňijini anyklamak üçin .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.