Goýberiliş №36 (09.05.2020 ý.)

05-09-20

Sport Superkubogyň eýesi boldy Geçen hepdäniň ahyrynda Angliýanyň Superkubogy üçin duşuşyk geçdi. Onda “Arsenal” bilen “Liwerpul” toparlary güýjüni synadylar. Oýunda iki topar hem üstünlikli çykyş etdi. Oýnuň esasy wagty we goşmaça goşulan wagt hem 1:1 hasabynda tamamlandy. Ýeňijini anyklamak üçin .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.