Goýberiliş №36 (09.05.2020 ý.)

05-09-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   IŇ ÝAŞ UÇARMAN Dodo lakamly He Id atly oglanjyk “Bee 3” uçaryny dolandyrmagy başardy. Oglanjygyň ýaşynyň heniz 5-digine garamazdan, ol Pekin goraghanasynyň üstünden üstünlikli uçuş amala aşyrdy. Ätiýaçlyk üçin uçarda kömekçi uçarman hem bardy. Emma He onuň kömegind .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.