BAGTYÝAR ÝURDUň BILIMLI NESLI

05-09-20

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly bellenildi. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda badalga alan täze 2020 — 2021-nji okuw ýylynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde zehinli ýaşlaryň ýüzlerçesine talyp bolmak bagty miýesser etdi .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.