Habarlar / Hepdäniň möhüm wakalary
Hepdäniň möhüm wakalary
1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

12-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

1 ýyl ozal
Hormatly Prezidentimiz täze desgalaryň birnäçesiniň taslamalary we ýerleşjek ýeri bilen tanyşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň hojalyk düzümini kämilleşdirmek üçin niýetlenen ýerler we degişli taslamalar bilen tanyşdy.

1 ýyl ozal
Hormatly Prezidentimiziň Mary welaýatyna iş sapary

10-njy iýunda Mary welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerlerde durmuşa geçirilişi bilen tanyşdy. Ir bilen hormatly Prezidentimiz Wekilbazar etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna geldi.

1 ýyl ozal
Hormatly Prezidentimiziň Lebap welaýatyna iş sapary

9-njy iýunda Lebap welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. Şol gün ir bilen hormatly Prezidentimiz Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna geldi.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady

8-nji iýunda hormatly Prezidentimiz iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady. Milli Liderimiz gündogar welaýata ugramazdan öň, paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

4-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.

1 ýyl ozal
Türkmenistanda Bütindünýä welosiped güni bellenildi

3-nji iýunda ýurdumyz iri baýramçylyk çäresi bolan Bütindünýä welosiped gününi dabaralandyrdy. Şol gün milli Liderimiz Bütindünýä welosiped güni mynasybetli guralan baýramçylyk çärelerine gatnaşdy.

1 ýyl ozal
Milli Liderimiz UCI-niň iň ýokary sylagy bilen sylaglanyldy

2-nji iýunda, Bütindünýä welosiped gününiň öň ýanynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara welosipedçiler birleşiginiň (UCI) prezidenti Dawid Lappartýen hem-de «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow bilen onlaýn duşuşygy geçirildi.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Prezidenti elektroenergetika pudagyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

1-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň hem-de energetika ministri Ç.Purçekowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

29-njy maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi. 

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.