«LEBAPAWTOULAG» — GÜNDOGAR SEBITIŇ AWTOULAG KUWWATY

26-07-20

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň üstünlikli ösüşiniň aýrylmaz we möhüm bölegi bolup durýan döwrebap ulaglar düzüminiň hem-de ulag ýollarynyň kemala getirilmegi hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyn içerki hem-de daşarky syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Munuň özi döwletimiziň üstünlikli ösmeginiň möhüm şertidir.

Ýakynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz döwlet emlägini aýrybaşgalaşdyrmagy we hususylaşdyrmagy, döwletiň hasabynda bolan edara-kärhanalary paýdarlar jemgyýetlerine öwürmegi, gymmatly kagyzlaryň bazaryny guramagy çaltlandyrmaly diýlip, işleriň alnyp barylmaly ugurlarynyň ilkinji nobatdaky wezipeleri kesgitlenildi. Şeýle hem bu mejlisde kärhanalaryň önümçilik kuwwatlylygyny doly ulanyp, zerur bolmadyk çykdajylary azaltmaly, ýokary hilli önümleri öndürip, pudaklaryň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri çaltlandyrmaly diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

“Türkmenawtoulaglary” agentliginde hem bu ugurda netijeli işler alnyp barylýar. Ýurdumyzyň awtomobil ulaglary ulgamynda hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde uly ösüşler, özgerişler gazanylýar. Güneşli Diýarymyzyň şäherlerinde we obalarynda hyzmat edýän halkara ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli awtobuslar, taksiler halkymyzyň kalbynda uly buýsanç, kanagatlanma duýgusyny döredýär. Bu ulgama iň ýokary hilli ulaglaryň yzygider satyn alnyp, halkyň hyzmatyna hödürlenmegi, şäherara we şäheriçi gatnawlarynyň ýokary derejede ýola goýulmagyna ýardam berýär.

Ýakynda agentlik boýunça ýolagçylary gatnatmak, ýükleri daşamak, dürli derejeli sürüjileri taýýarlamak işlerini utgaşykly alyp barmagyň hasabyna ulgamyň öndürijiligini artdyrmak hem-de kärhanalary dolandyrmagy kämilleşdirmek arkaly olaryň işiniň netijeliligini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen käbir kärhanalaryň gerimi, önümçilik kuwwaty giňeldildi. Şeýle gerimi giňeldilen kärhanalaryň biri hem “Lebapawtoulag” önümçilik birleşigidir. Kärhanada we oňa degişli edaralarda hemişe halk hojalygyna awtoulag hyzmatynyň ähli görnüşleri boýunça döwrebap we üznüksiz hyzmat etmek ugrundaky işleriň ýokary derejede alnyp barylýandygyny görmek bolýar. Ýurdumyzyň Gündogar sebitiniň esasy ýük we ýolagçy awtoulaglaryny özünde jemleýän kärhananyň ýerüsti we ulag parkynyň has-da giňeldilmegi önümçilik netijeliliginiň has-da ýokarlanmagyna itergi berer. Bu barada “Lebapawtoulag” önümçilik birleşiginiň başlygy Gurban Saýypow bize beren gürrüňinde:

— Dünýäniň her bir ýurdunyň ykdysadyýetiniň, ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň durnukly ösüşinde ulaglar ulgamynyň täsiri uludyr. Bu ulgamyň kämillik derejesi bolsa, şol ýurduň özboluşly görkezijisidir. Häzirki wagtda ýurdumyzda ulaglar ulgamyny diwersifikasiýalaşdyrmak, ýerli we halkara derejesindäki demir ýollary, howa ýollary, deňiz-derýa ýollary bilen birlikde awtoulag ýollaryny geçirmek boýunça ýerli hem-de halkara ähmiýetli taslamalaryň onlarçasy batly depginlerde durmuşa geçirilýär. Häzire çenli ata Watanymyzyň ähli şäherleri hem-de etraplary awtoulaglar arkaly özara baglanyşdyrmaga mümkinçilikler döredi. Iň bir çetki etraplarda-da awtoulag ýollary guruldy. Awtoulaglarda ýolagçylary gatnatmagyň ygtybarly ugurlary amala aşyrylýar. Welaýatlaryň ählisiniň merkezleri bilen paýtagtyň arasynda häzirki zaman awtobuslarynyň gatnawlary ýola goýuldy.

Biziň “Lebapawtoulag” önümçilik birleşigimizde hem ýurdumyzyň ulaglar ulgamynyň netijeli we sazlaşykly işine önjeýli goşant goşmak üçin uly zähmet üstünlikleri gazanylýar. Kärhanamyzda ýüzlerçe işgär zähmet çekmek bilen ýükleriň we ýolagçylaryň bökdençsiz gatnadylmagyny üpjün etmek ugrunda ýokary netijeleri gazanýarlar. Bu ýokary zähmet ýeňişlerini gazanýan kärhanamyzyň işgärleriniň egin-egne berip, agzybirlik bilen zähmet çekýändiklerini aýratyn nygtasym gelýär. Kärhanamyzyň geriminiň hem-de önümçilik kuwwatynyň giňeldilmegi netijesinde häzirki wagtda 260-dan gowrak awtobuslarymyz, 650-den gowrak ýük ulaglarymyz, ençeme taksilerimiz welaýatyň halk hojalygynyň dürli pudaklarynda halkymyza hyzmat edýär. Ýük ulaglarymyzdan 117 sanysynyň hormatly Prezidentimiz tarapyndan alnyp berlen täze “KAMAZ” kysymly, ýokary öndürijilikli ulaglardygy aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Bu ýerde tejribeli, halypa işgärler bilen birlikde ýaş hünärmenler hem zähmet çekýärler. Bize işlemäge, döretmäge giň mümkinçilikleri döredip beren milli Liderimiziň jany sag, ömri uzak, başy dik, alyp barýan döwletli işleri elmydama rowaç alsyn! — diýip belledi.

Ählimize mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan özgertmeler netijesinde eziz Watanymyz Türkmenistan dünýäniň ykdysady giňişligine işjeň aralaşýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde gazanylan sepgitleri has-da ösdürmek, welaýatlaryň arasyndaky kommunikasiýalaryň beýleki görnüşleri bilen bir hatarda, awtomobil ýollaryny gurmak ýol gurluşyk pudagynyň öňünde durýan esasy wezipeleriň biridir. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, häzirki wagtda Türkmenistanda halkara ulag ýollarynyň strategik taýdan ähmiýetli çatrygynda ýerleşen ýurdumyzyň ulag-üstaşyr kuwwatyny has doly durmuşa geçirmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Biziň ýurdumyz Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm bölegi bolmagynda galýar hem-de häzirki döwürde onuň innowasion taýdan ösdürilmeginde esasy orun tutýar.

«Hünärmenleriň çaklamalaryna görä, biziň ýurdumyzyň çäginden geçýän ýükleriň möçberleri ýyl-ýyldan artar. Geljegi nazarda tutup, biz milli derejesinde bolşy ýaly, sebit we halkara ähmiýetli ulag ulgamyny ösdürmäge gönükdirilen iri möçberli taslamalary durmuşa geçirýäris» diýip, hormatly Prezidentimiz belläp geçdi. Umuman, ulag we kommunikasiýa toplumynyň depginli ösdürilmegi täze durmuş-ykdysady şertleriň kemala gelmegine, işewür we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň, goňşular bilen bolşy ýaly, dünýäniň beýleki döwletleridir halklary bilen dostluk hem-de doganlyk gatnaşyklarynyň berkidilmegine hyzmat edýär.

Alyslara uzaýan ak ýollar bizi — Berkararlygyň, bagtyýarlygyň ýoly bilen berekede, bagta, rowaçlygyň röwşen menzillerine alyp barýar. Mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllyk toýuna uly ynam bilen barýan döwletimizde bu ajaýyp ýollar gatnaw damarlary bolup hyzmat edýär hem-de eziz Diýarymyzyň ýüzi, bezegi bolup durýar. Türkmen halkyny bagtyýarlygyň gujagynda ýaşadýan, täze ulag menzillerini gurduryp, eziz Diýarymyzy has-da görke getirýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!

Bagtyýar JUMAÝEW,
Çärjew etrabynyň 16-njy orta mekdebiniň mugallymy.


15f1d6af2a47ba.jpeg
ÝURDUMYZYŇ DURMUŞ-YKDYSADY ÖSÜŞINI ÜPJÜN EDÝÄN ARAGATNAŞYK ULGAMY

Halkara ülňüleriniň ýokary derejesine laýyk gelýän we ýokary hilli maglumat gatnaşyklaryny üpjün edýän aragatnaşygyň kämil telekommunikasiýa ulgamynyň döredilmegi ýurdumyzyň dünýä bileleşigindäki abraýynyň pugtalanmagyny şertlendirýär.


15f1d699d0c16f.jpeg
«LEBAPAWTOULAG» — GÜNDOGAR SEBITIŇ AWTOULAG KUWWATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwrebap ulaglar düzüminiň hem-de ulag ýollarynyň kemala getirilmegi hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyn içerki hem-de daşarky syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.


15f1d671744d9d.jpeg
ARKADAGYŇ ULag DIPLOMATIÝASY: dünýä bähbidine hyzmat edýär

Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän daşary syýasy strategiýasy BMG tarapyndan giň goldawa eýe bolup, durnukly ulag ulgamyny üpjün etmek babatda öňe sürýän öňdengörüjilikli başlangyçlary dünýä bileleşigi tarapyndan doly ykrar edilýär.


15f1d6558ed4a6.jpeg
EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGY

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde Türkmenistan halkara gatnaşyklary ulgamynda öz mynasyp ornuny eýeläp, daşary syýasat maksatlaryna ýetmegiň guraly hökmünde syýasy-diplomatik serişdelerini ulanmagy esasy ýörelge edinýär.


15f1d6428b7be1.jpeg
berkarar TÜRKMENISTANYň DOSTLUK ÝOLLARY UZAÝAR

Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek boýunça belent başlangyçlary esasynda durmuşa geçirilýän taslamalar ýurtlaryň arasynda ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy berkitmäge itergi berýär.

PREZ_00.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.