Habarlar / Dünýä habarlary
Dünýä habarlary
160504305c51f4.jpeg
1 ýyl ozal
GELJEKDE LITWANYŇ KLAÝPED PORTUNA KÖP MUKDARDA ÝÜK AKYMYNYŇ GELMEGINE GARAŞYLÝAR

Häzirki wagtda Gruziýadan Litwa döwletine ýük dolanşygy gaty bir işjeň häsiýete eýe däl. Bu görkeziji 2020-nji ýylda 31 müň tonna deň boldy, emma Litwa Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň «Trend» täzelik agentligine habar bermegine görä, geljekde bu ugurda täze netijelere garaşylýar.

1604f460ce6f14.jpeg
1 ýyl ozal
GAZAGYSTANDAN BAKU PORTUNA TARAP KONTEÝNER DAŞAÝJY GÄMI UGRADY

Gazagystanyň “Barys” atly konteýner daşaýjy gämisi özüniň ilkinji ýüzüşinde Baku portuna tarap ýol aldy. Bu barada “Trend” Baku halkara deňiz portunyň resmi maglumatlaryna salgylanyp habar berýär.

1604f45a60e192.jpeg
1 ýyl ozal
“AZERBAÝJAN DEMIR ÝOLLARY” ÝGPJ-niň KOMPANIÝASY RUSSIÝANYŇ EKSPORT HARYTLARYNY TÜRKIÝÄ GETIRDI

“Azerbaýjan demir ýollary” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň “ADY Express” kompaniýasy Baku-Tbilisi-Kars demir ýoly arkaly däne we bugdaý önümlerini Russiýadan Türkiýe Respublikasyna getirilmegini amala aşyrdy.

1604f452729cd3.jpeg
1 ýyl ozal
Gazagystanyň iň uly şäherinden Stambula howa gatnawlary açylar

Gazagystanyň Türküstan şäherinden Türkiýäniň Stambul şäherine gönümel howa gatnawlary açylar. Bu barada «Trend» habarlar agentligi «Kazinform» köpçülikleýin habar beriş serişdesine salgylanyp habar berýär.

1604c248c8c6e6.jpeg
1 ýyl ozal
TÜRK AWIAKOMPANIÝASYNYŇ UÇARLARY BAKU ŞÄHERINE GATNAWY ÝOLA GOÝAR

Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň şahamçasy hasaplanylýan “Anadolujet” awiakompaniýasynyň uçarlary şu ýylyň 19-njy martyndan, Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherine yzygiderli howa gatnawlaryny ýola goýmagy meýilleşdirýär.

1604c21be76e1d.png
1 ýyl ozal
Azarbaýjanyň ýol infrastrukturasy täze elektrokarlaryň talabyna laýyk gelýär

Baku TREND-iň habar bermegine görä, Azerbaýjanda import üçin ekologiýa taýdan arassa awtoulaglar üçin ýol infrastrakturasyny üýtgetmegiň geregi ýok.

1604c21675eb0e.jpeg
1 ýyl ozal
Gazagystanyň "BARYS" ýük gämisi Baku portuna geldi

Gazagystanyň "BARYS" ýük gämisi Aktau-Baku-Aktau ugry boýunça ýük gatnawyny amala aşyrmak maksady bilen üsti ýükli Baku portuna geldi.

160499b00c9e5d.jpeg
1 ýyl ozal
Baku – Tblisi – Kars demirýol ugry boýunça Türkiýeden Hytaýa harytlar iberildi

Azerbeýjanyň demirýollary edarasynyň garamagyndaky «ADY Container» hojalyk jemgyýetiniň habar bermegine görä, Baku – Tblisi – Kars demirýol ugry boýunça Türkiýeden Hytaýa harytlar iberildi. Ýüküň barmaly nokady Hytaý Halk Respublikasynyň Siýan şäheridir. Demirýol 41 sany 40 futlyk konteýnerlerden ybaratdyr. Türkiýeden iberilen ýük Baku şäherine ýetenden soň Gazagystanyň Aktau portuna eltiler we ondan hem demirýollary boýunça Hytaýa ugradylar.

1604995d611419.jpeg
1 ýyl ozal
ÖZBEGISTAN BILEN EÝRAN ULAG-KOMMUNIKASIÝA ULGAMYNDA HYZMATDAŞLYGY GIŇELDÝÄR

Tegerana resmi sapar bilen baran Özbegistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Furkat Sidikow Eýran Yslam Respublikasynyň ýol we şäher gurluşygy ministri Muhmmad Eslami bilen duşuşdy. Bu barada “Dunýo” saýtyna salgylanyp, “Trend” habar berýär.

16049948c17166.jpeg
1 ýyl ozal
Hytaý — Gyrgyzystan — Özbegistan demir ýol taslamasy boýunça üç taraplaýyn bilermenleriň maslahatlary yzygiderli geçirilýär

Gyrgyzystan Aziýa bilen Ýewropany birleşdirýän transkontinental transport ugrunda geljegi uly bolan baglanyşyklaryň birine öwrüljek Hytaý — Gyrgyzystan — Özbegistan demir ýolunyň gurluşygyna uly ähmiýet berýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.