Habarlar / Hepdäniň möhüm wakalary
Hepdäniň möhüm wakalary
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşdy

​​​​​​​11-nji fewralda Türkmenistanyň Mejlisinde hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen duşuşygy boldy.


Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

​​​​​10-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diego Ruiz Alonsony kabul etdi. Ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy.


Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy we welaýatlary ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

6-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

​​​​​​​5-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi.


Milli Liderimiz möhüm desgalardaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy we atçylyk toplumlaryna baryp gördi

​​​​​​​4-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça paýtagtymyzyň düzümini mundan beýläk-de ösdürmegiň taslamalary, dürli maksatly desgalaryň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.


Türkmenistanyň Prezidenti Polat Bilbil ogluny gutlady

3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň halk artisti Polat Bilbil ogluna doglan gününiň 75 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.


Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň, şeýle hem Merkezi bankyň ýolbaşçysynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.


Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

​​​​​​​30-njy ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi.


Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisini geçirdi

29-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglanyşykly Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisini geçirdi.


Hormatly Prezidentimiz medeniýet ulgamyny hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

28-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda medeniýet we sungat ulgamyny ösdürmek, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.