Habarlar / Hepdäniň möhüm wakalary
Hepdäniň möhüm wakalary
1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

10-njy sentýabrda Liderimiz hem-de ýapon Hökümetiniň Baştutany özara söhbetdeşlikde döwletara gatnaşyklarynyň şu günki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçiligiň dörändigine kanagatlanma bildirdiler.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

9-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holding» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

9-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdirliginiň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.

1 ýyl ozal
Hormatly Prezidentimiz TNGIZT-de täze desgalaryň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

9-njy sentýabrda ir bilen hormatly  Prezidentimiz Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň täze energiýa desgalarynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Hormatly Prezidentimiz bu gezekki dabara gatnaşýanlaryň we myhmanlaryň ýygnanan binasyna bardy.

1 ýyl ozal
Hormatly Prezidentimiz täze oba hojalyk tehnikalaryny synlady we paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

8-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz ABŞ-nyň dünýä belli “John Deere” kompaniýasynyň ýurdumyza gelip gowşan pagta ýygyjy tehnikalaryny synlady hem-de paýtagtymyzyň täze desgalarynyň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy we gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň taslamalary bilen tanyşdy.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Italiýa Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

3-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarellanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Hormatly Prezidentimiz Italiýanyň Prezidentine däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklary ösdürmäge uly goşandy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

2-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Gün tertibine şu ýylyň sekiz aýynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň alyp baran işleriniň netijeleri boýunça ileri tutulýan wezipeler girizildi.

1 ýyl ozal
Hormatly Prezidentimiz sport ulgamynyň täze desgalarynyň açylyşyna gatnaşdy

1-nji sentýabrda Bilimler we talyp ýaşlar gününde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň edara binasy hem-de Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

28-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki dostlukly döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, döwletara hyzmatdaşlygyň örän wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

27-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.