Habarlar / Hepdäniň möhüm wakalary
Hepdäniň möhüm wakalary
1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

26-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

1 ýyl ozal
Hormatly Prezidentimiz döwlet durmuşynyň wajyp meseleleri boýunça maslahat geçirdi

25-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

1 ýyl ozal
Hormatly Prezidentimiz medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeler ulgamynyň işini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

24-nji iýunda hormatly Prezidentimiz degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

23-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Milli Liderimiz göni wideoaragatnaşyk iş maslahatyna Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowy çagyrdy.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

19-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

1 ýyl ozal
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

18-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny tamamlap, Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinden paýtagtymyza geldi.

1 ýyl ozal
Hormatly Prezidentimiziň Balkan welaýatyna iş sapary

17-nji iýunda Balkan welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda, daýhan hojalyklarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

1 ýyl ozal
Hormatly Prezidentimiziň Daşoguz welaýatyna iş sapary

15-nji iýunda milli Liderimiz iş sapary bilen Daşoguz welaýatyna ugrady. Şol günüň ertesi hormatly Prezidentimiz sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Prezidenti «Altyn köl» dynç alyş zolagynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

​​​​​​​15-nji iýunda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda gurlan dynç alyş düzümine degişli desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

12-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.