Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

18-09-20

14-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň baş ugruny durmuşa geçirmegiň, wela .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

Türkmenistanyň Prezidenti şanly seneler mynasybetli açyljak desgalar boýunça iş maslahatyny geçirdi

22-nji oktýabrda döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy H.Hajymyradowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türkmenistanyň Prezidenti azyk bolçulygyny artdyrmak boýunça iş maslahatyny geçirdi

22-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi ös­dür­mek bo­ýun­ça iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

21-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady topluma gözegçilik edýän orunbasarynyň we beýleki ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti ýo­kanç ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak bo­ýun­ça iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

20-nji oktýabrda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Türk­me­nis­ta­nyň Ke­sel­le­riň ýaý­ra­ma­gy­na gar­şy gö­reş­ýän adat­dan da­şa­ry to­pa­ryň baş­ly­gy, sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nist­ri N.Aman­ne­pe­sow bi­len iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di.


Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

19-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň we beýleki ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.

20-10-profile - 00.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.