GADYM BALKAN TOPRAGYNA TÄZE DÖWRAN DOLANÝAR

20-07-21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her güni taryhy wakalara beslenýän gözel Diýarymyz gün-günden begençli habarlaryň, täze özgerişleriň mekanyna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça ýurdumyzda ýaýbaňlanan özgertmeleriň çäklerinde ulag düzüminiň düýpli we toplumlaýyn ösdürilýändigi buýsançlydyr. Sebitde parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy berkitmegiň, ählumumy durmuş-ykdysady ösüşi üpjün etmegiň biziň milli Liderimiziň başlangyçlary bilen amala aşyrylýandygyny bütin dünýä mälimdir.

Ulag hyzmatlarynyň ösdürilmeginde raýat awiasiýasy möhüm orunlaryň birini eýeleýär. Häzirki döwürde ýolagçylara ýokary hilli we medeniýetli hyzmat etmek milli raýat awiasiýamyzyň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Bu wezipeleriň aýdyň çözülmeginde täze halkara we ýerli howa menzilleriniň, howa gatnaw ugurlarynyň açylmagy möhüm ähmiýete eýedir. Hormatly Prezidentimiziň hemmetaraplaýyn goldawy netijesinde Türkmenistan soňky ýyllarda iri halkara ulag merkezleriniň biri hökmünde ykrar edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda raýat awiasiýasynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek, onuň düzümini uçarlar bilen ýetirmek, pudak üçin ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak, täze howa menzillerini gurmak we durkuny täzelemek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň eşret nuruny boldan eçilýän günlerinde hormatly Prezidentimiziň gojaman daglary ýakalap oturan Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmagy milli raýat awiasiýamyzy ösdürmekde möhüm ädim boldy. Aşgabat, Türkmenbaşy, Türkmenabat hem-de Kerki şäherlerinde gurlup ulanylmaga berlen Halkara howa menzillerinden soňra, bu desga ýurdumyzda guruljak bäşinji Halkara howa menzili bolar. Sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge niýetlenen täze Halkara howa menzili toplumynyň potratçysy bäsleşik esasynda kesgitlener. Bu döwrebap toplumyň gurluşygy ýurdumyzyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda baglaşylan Karz ylalaşygyna laýyklykda maliýeleşdirilýär. Bu bolsa ýurdumyzyň halkara giňişliginde uly abraýdan peýdalanýandygyna, dünýä ýurtlary bilen ysnyşykly, özara bähbitli ykdysady gatnaşyklarynyň barha rowaçlanýandygyna, berkarar döwletimiziň dünýä ýüzünde ygtybarly hyzmatdaş hökmünde tanalýandygyna aýdyň subutnamadyr.

200-e golaý işgär işlejek täze Halkara howa menziliniň umumy meýdany 275 gektara barabar bolup, taslamanyň düzüminde birnäçe binalardyr desgalar göz öňünde tutulandyr. Olaryň hatarynda ýolagçy we ýük terminallaryny, howa hereketini dolandyryş diňini, halas ediş hem-de ýangyna garşy göreş gulluklarynyň binasyny görkezmek bolar. Bu ýerde uzynlygy 3 müň 200 metr bolan döwrebap uçuş-gonuş zolagy, iki öwrüm ýollary, alty howa gämisine hem-de dört dikuçara niýetlenen meýdança hem gurlar. Ýöriteleşdirilen aerodrom we howa gämilerine ýerüsti hyzmat ediş gulluklarynyň binalary, jemi 15 sany esasy desga bina ediler. Uçarlara ýerüsti hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin täze Halkara howa menzilini dürli görnüşli 45 sany ýöriteleşdirilen ýerüsti tehnikalar bilen üpjün etmek hem göz öňünde tutulýar.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň çäk taýdan örän amatly sebitara gatnaw ýollarynyň çatrygynda ýerleşmegini hem-de bu ulgamda bar bolan kuwwaty nazara almak bilen, halkara ölçeglere laýyk gelýän we ulaglaryň ähli görnüşlerini, şol sanda howa ulagyny özüne birleşdirýän multimodal üstaşyr ulag düzümini ösdürmek Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlenildi. Soňky ýyllarda ýokary depginler bilen ösýän ýurdumyzyň raýat awiasiýasy, Türkmenistanyň esasy pudaklarynyň derejesine çykdy. Dünýä ýüzünde höküm sürýän pandemiýa döwrüniň kynçylyklaryna garamazdan, ýurdumyzyň raýat awiasiýasy pudagynyň işgärleri “Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda” öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirip, ýolagçy gatnatmak we ýük daşamak boýunça wezipelere abraý bilen hötde gelýärler. Bu gün düýbi tutulan we ýene-de üç ýyldan ulanylmaga beriljek döwrebap howa menzilinde dürli kysymly howa gämileriniň uçup-gonmagy üçin ähli mümkinçilikler dörediler. Bu Halkara howa menzili toplumy berkarar döwletimiziň raýat awiasiýasynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny düýpli pugtalandyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolar. Ol howa ulaglary arkaly ýolagçylary gatnatmagyň we ýükleri daşamagyň möçberlerini artdyrmakda, ýurdumyzy ykdysady taýdan has-da ösdürmekde, halkymyza döwrüň talaplaryna laýyk hyzmat etmekde wajyp orny eýelär.

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen gurulýan - yklymlary we halklary birleşdirýän ýollaryň diňe bir biziň ýurdumyzyň däl, eýsem, tutuş dünýäniň ösüşli geljegine alyp barýandygy jedelsizdir. Esasy bellemeli zat şeýle: täze binalar, täze ýollar dünýä döwletleri bilen işjeň we özara bähbitli hyzmatdaşlygy, dostluk hem-de doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge hyzmat eder. Mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuna barýan Türkmenistan döwletimiziň milli raýat awiasiýasy ulgamynda gazanylýan mynasyp ösüşler hormatly Prezidentimiziň ilkinji nobatda türkmen halkynyň bolelin, eşretli durmuşda ýaşaýşy üçin edýän işleriniň netijesidir. Il alkyşly Arkadagymyzyň ýurdumyzyň raýat awiasiýasyny kämilleşdirmekde alyp barýan işleriniň rowaç almagyny, janynyň sag, başynyň dik bolmagyny arzuw edýäris. Biziň mynasyp dynç almagymyz, eşretli ýaşamagymyz, döwrebap syýahat etmegimiz, joşgunly zähmet çekmegimiz üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň belent başy aman bolsun!

Jangeldi IŞANKULYÝEW,
“Türkmeniň ýüpek ýoly”.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.