Ösüşleriň giň gerimli binýady

21-07-21

Aragatnaşyk we telekommunikasiýa pudagy häzirki tehnologiýalar döwrüniň gelejegi aýdyň ösüşlere utgaşýan wajyp ulgamy bolup durýar. Gahryman Arkadagymyzyň strategiki diplomatiýasynyň dabaralanmagy netijesinde ýurdumyzyň alysdaky ilatly ýerlerini dowamly binýady kämilleşdirilýän aragatnaşyk hyzmatlarynyň giň mümkinçilikleri bilen üpjün etmek işleri üstünlikli amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli diplomatik syýasatynyň durmuşa geçirilmegi bilen dünýäniň öňdebaryjy, has kämil innowasiýa tehnologiýalary ornaşdyrylan aragatnaşyk ulgamynyň pudaklary döredilýän mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanyp, ýurdumyzy sanly ulgama geçirmek babatynda Aşgabat şäherini, welaýat merkezleri, etrap merkezleri we daýhan birleşiklerini maglumat-telekommunikasiýa hyzmatlarynyň ähli görnüşleri bilen üpjün edýär.

«Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy ýurdumyzyň alys çetlerinde hem aragatnaşyk ulgamynyň magistral we içki zolakly optiki we radio-rele liniýalaryny gurmak, bu babatda halkara bähbitli we ygtybarly hyzmatdaşlyklary ýola goýmak, öýjükli telefon we sorag-jogap hyzmatlaryny, ýokary tizlikli internet elýeterliligini, wideoaragatnaşyk we maslahat-wideoköprüsiniň zerurlygyny üpjün etmek, hyzmatlarynyň hilini, möçberini we görnüşlerini artdyrmak, şeýle-de iri goýum taslamalary we maliýe-ykdysady görkezijileriniň üstünlikli amala aşyrylmagyny «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» anyk beýan edilen maksatlara laýyklykda ýerine ýetirýär.

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň edara-binalary ýurdumyzyň ähli künjeginde ýerleşip, aragatnaşyk ulgamynyň amatly we giň gerimli hyzmatlaryny yzygiderli artdyrýar we sanly ulgama geçiş döwrüniň oňyn netijeleriniň görkezijisi bolup çykyş edýär.

Ýaňy-ýakynda aragatnaşyk ulgamynyň gerimini giňeltmek we hilini ýokarlandyrmak maksady bilen «Belet Film» hyzmaty ýola goýuldy. Bu hyzmat Internet torunyň giň dünýäsine aralaşmak arkaly medeniýetli dynç almagyň bir usuly bolup, halk köpçüliginiň arasynda gysga wagtda meşhurlyk gazandy we häzirki wagtda bu web-saýty ulanyjylaryň sany günsaýyn artýar.     

Halkara hyzmatdaşlyklary bolsa aragatnaşyk ulgamynyň köpugurly mümkinçilikleriniň kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga, özara bähbitli gatnaşyklaryň ösdürilmegine, ýurdumyzyň sebitde logistiki döwlet hökmünde dabaralanmagyna hemmetaraplaýyn ýardam edýär.

Ýurdumyzyň diwersifikasiýa ýoly bilen abadan durmuşyny üpjün edýän, jemgyýetimiziň sanly giňişligiň amatlyklaryndan doly peýdalanyp, ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokarlanmagyny batly depginler bilen durmuşa geçirýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli ägirt işleri rowaç alsyn!    

Aýgözel ANNAMÄMMEDOWA,
«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk 
kompaniýasynyň hünärmeni.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.