HAZARYŇ KENARY – TOÝ-BAÝRAMLAR MEKANY

31-07-21

Berkarar Watanymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda halkara forumlaryň we maslahatlaryň yzygiderli geçirilýän ýurduna öwrüldi. Bu hakykat «Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda has-da aýdyň ýüze çykýar. Milli Liderimiziň amala aşyrýan parasatly daşary syýasaty netijesinde, ýurdumyzyň halkara derejesindäki abraý-mertebesi yzygider ýokarlanýar. Bu hakykaty şu ýylyň 6-njy awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda jemi 6 sany möhüm halkara çäräniň bilelikde geçirilmegine görülýän taýýarlyklar hem subut edýär. Olar Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyndan, sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyndan, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halkara sergisinden, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumyndan, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli tagamlarynyň sergisinden, sebitiň ýurtlarynyň sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konsertinden ybaratdyr.

Bu geçiriljek çäreleriň ählisi Türkmenistanyň Merkezi Aziýada halkara maslahatlaryň geçirilýän ýurdy hökmünde eýeleýän ornunyň barha pugtalanýandygyny görkezýär. Çünki, Merkezi Aziýa sebitindäki doganlyk ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmak, ösdürmek biziň döwletimiziň alyp barýan daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Türkmenistan sebitara we halkara hyzmatdaşlygy meselesinde möhüm orun eýeläp, ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy we giň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek bilen, Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda dostluk gatnaşyklaryny berkitmek işine ýardam berýär. Hususan-da, sebitde ykdysadyýeti ösdürmegiň täze nusgasyny döretmekde, ösdürmekde, degişli infrastrukturany emele getirmekde, şeýle hem ulag-üstaşyr geçelgeleriň mümkinçiliklerini giňden peýdalanmakda örän amatly ýagdaýlary döredýär.

Döwlet Baştutanymyz tarapyndan köp asyrlaryň dowamynda Merkezi Aziýanyň çäkleri boýunça geçen Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek başlangyjynda milli ulag strategiýasynyň esasy goýlandyr. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, häzirki zaman şertlerinde bu yklymara ýol Türkmenistanyň hem-de sebitiň beýleki ýurtlarynyň dünýä ulag ulgamyna goşulyşmagy arkaly olaryň ägirt uly ykdysady mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegine ýardam berer. Muňa mysal hökmünde aýtsak, ilki bilen ýurdumyzyň möhüm ýollaryň kesişýän nokadynda, çatrygynda, iki uly yklymyň arasyndaky geçelgede ýerleşýändigini bellemek zerur. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen gojaman Hazaryň kenarynda gurlup, ulanylmaga berlen Türkmenbaşy halkara deňiz porty bolsa bu ugurda köpri bolup hyzmat edýär. Bu portuň netijeli işlemegi wagtyň geçmegi bilen yklymara ýük gatnawlarynda logistika halkalarynda düýpli özgertmelere getirer, has gysga we bähbitli ugurlar üçin iň amatly üstaşyr geçirijiler hökmünde türkmen terminallary olaryň möhüm bölegine öwrüler.

Ýakynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiziň hut özüniň belleýşi ýaly, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň, şol ýurtlaryň zenanlarynyň dialogynyň we olar bilen bagly çäreleriň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi hem aýratyn mana eýedir. Munuň özi Hazar deňziniň ekologiýa taýdan arassa kenarynda ýerleşýän milli syýahatçylyk zolagynyň halkara hyzmatdaşlygyň ykrar edilen merkezine öwrülýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Hazaryň kenarynda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň dialogyny ýokary derejede geçirmek boýunça hem degişli işler alnyp barylýar. Bu çäräniň esasy maksady gender deňligini üpjün etmek boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary tarapyndan durmuşa geçirilýän syýasata syn bermek hem-de sebitiň döwletleriniň zenanlarynyň arasynda durmuş-ykdysady, saglygy goraýyş, medeni we ylmy ugurlar boýunça köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen gepleşikleri pugtalandyrmak bilen bagly meselelere garamakdan ybaratdyr. Duşuşyga daşary ýurtlaryň wekilleriniň hem-de BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysynyň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar. Bu ýerde ýörite forum guralyp, onda myhmanlar üçin türkmen amaly-haşam sungatynyň hem-de sebitiň halklarynyň milli tagamlarynyň sergisi we «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy boýunça gezelenç guralar.

Şeýle hem, Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna degişli 9620 inedördül metr meýdanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň sergisi üçin gurnama işleri alnyp barylýar. Onda milli pawilýonlary, ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň pawilýonlaryny ýerleşdirmek meýilleşdirilýär. Foruma gatnaşyjylary hem-de daşary ýurtly myhmanlary aragatnaşyk we ýokary tizlikli internet hyzmatlary, şeýle hem ulag serişdeleri bilen üpjün etmek boýunça taýýarlyk işleri Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan ýokary depginde alnyp barylýar.

Forumynyň çäklerinde esasy meýilleşdirilen çärelerde, sergilerde Türkmenistanyň ýeten derejesiniň, halkymyzyň baý medeni-ruhy mirasynyň, asyrlaryň dowamynda döredilen milli gymmatlyklaryň öz beýanyny tapmagy ugrunda degişli düzümler bilen bilelikde, ýörite işler geçirilýär we çäreleriň medeni maksatnamasy taýýarlanylýar. Bu çäreleriň amala aşyrylmagy sebitiň ýurtlarynyň arasyndaky syýasy, medeni we ykdysady gatnaşyklarynyň ösüşine mynasyp goşant goşar. Ählumumy ähmiýetli häzirki zaman düzümleriniň kemala getirilmegine, milli ulag düzümleriniň gatnaşmagynda durnukly logistika halkalarynyň döredilmegine, hyzmatlaryň sanawynyň giňeldilmegine gönükdirilen iri taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň sebit we sebitara söwda-ykdysady gatnaşyklaryň işjeňleşmegine ýardam etjekdigi ikuçsyzdyr. Şeýlelikde, ýurdumyz häzirki wagtda dünýä ykdysadyýetiniň möhüm we herekete getiriji bölegi bolan ulag-aragatnaşyk ulgamynda halkara gatnaşyklaryň giňeldilmegine uly goşant goşar. Gojaman Hazary dost-doganlygyň, hoşniýetli hyzmatdaşlygyň kenaryna öwürýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, döwletli başlangyçlary mundan beýläk-de rowaç bolsun!

Jangeldi IŞANKULYÝEW,
“Türkmeniň ýüpek ýoly”.

16143a215309ec.jpeg
Paýtagtymyzda “Laçyn” seýilgähi ulanmaga berildi

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzyň demirgazygynda häzirki zaman “Laçyn” seýilgähi  we A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesinde gurlan täze ýerasty geçelgeler dabaraly ýagdaýda açyldy.


161439f6061202.png
MILLI YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE ULAG ULGAMYNYŇ ÄHMIÝETI

Ýurdumyzda ykdysady we durmuş ösüşiniň möhüm şerti hökmünde köpugurly ulag düzümini döretmeklige uly üns berilýär. Türkmenistanyň çäk babatda amatly ýerleşmegi ýurdumyzyň Ýewraziýanyň möhüm üstaşyr-ulag ulgamy hökmündäki berkeýän derejesini şertlendirýär.


16142ac1d4d115.jpeg
ARKADAGYŇ SAÝASYNDA GARAŞSYZLYK ÝOLY BILEN

Eziz Watanymyzyň at-abraýyny, şan-şöhratyny Arşa göteren hem-de jemgyýetimizi beýik maksatlaryň töweregine birleşdiren giň gerimli işler amala aşyryldy. “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda hem ýurdumyzyň alyp barýan ynsanperwerlik, parahatçylyk we özara ynanyşmak syýasaty halkara derejesinde giň goldawa eýe bolýar.


161414ec60adba.jpeg
"Turkmenpoçta" ilata hzmatlaryny hödürleýär

“Türkmenpoçta” Poçta aragatnaşyk kompaniýasy dürli maksatly “Çapar” programmasyny ulanmagy teklip edýär we programmanyň üsti bilen hyzmatlaryň käbir görnüşlerini töläp, çapar hem çagyryp bolýandygyny habar berýär.


1613e514d392ff.jpeg
ULAG-KOMMUNIKASIÝA ULGAMY GARAŞSYZLYGYŇ 30 ÝYLYNDA

Ber­ka­rar döw­le­timiziň bag­ty­ýar­lyk döw­ründe Milli Liderimiziň baş­tutanly­gyn­da Ga­raş­syz, ba­ky Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan dün­ýä döwletle­ri­niň ara­syn­da yla­laş­dy­ry­jy, se­bit­de howp­suz­ly­gy sak­lap, hoş­ni­ýet­li dost­luk gat­na­şyk­la­ryny ös­dür­ýän, hal­ka­ra yl­my konferensiýalaryň, fo­rum­la­ryň, ser­gi­le­ri­niň geçi­ril­ýän mer­ke­zi­ne öw­rül­di.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.