"Turkmenpoçta" ilata hzmatlaryny hödürleýär

15-09-21

“Türkmenpoçta” Poçta aragatnaşyk kompaniýasy dürli maksatly “Çapar” programmasyny ulanmagy teklip edýär we programmanyň üsti bilen hyzmatlaryň käbir görnüşlerini töläp, çapar hem çagyryp bolýandygyny habar berýär.

“Çapar” programmasyny Google Play we App Store ulgamlaryndan ýükläp alyp bolar.

“Tölegler” bölüminde PÝGG jerimeleriniň, “AŞTU” we “Telekom” kärhanalarynyň öý internetiniň, IP-TV we öý telefonynyň töleglerini amala aşyrmak, şeýle-de öýjükli telefonyň hasabyny doldurmak mümkin. Bulardan başga-da bu mobill goşundysyna beýleki töleg hyzmatlarynyň birikdirilmegi hem meýilleşdirilýär, muňa mysal edip bolsa, kabel teleýaýlymy üçin tölegleri aýdyp bolar. Töleg öýjükli telefon belgisi birikdirilen bank kartasy arkaly amala aşyrylýar.

“Çapar” funksiýasy öýüňize çapar çagyryp, şäheriň içine we Türkmenistanyň beýleki şäherlerine 2-3 günüň dowamynda poçta ýollamasyny ýa-da banderoly ibermäge mümkinçilik berýär. Bu funskiýa Türkmenistanyň ähli ýerlerine eltip berme hyzmatyny amala aşyrýan onlaýn-dükanlaryň arasynda uly meşhurlyga eýe. Raýatlar üçin hem ähli düzgünlere laýyklykda poçta ýollamalary resmileşdirmek üçin poçta bölümine gitmän, dessine öýden ibermek örän amatly bolýar. Şeýle hem, +99312921495 jaň edip, çapary çagyryp bilersiňiz.

Mundan başga-da, “Çapar” programmasynda Aşgabat şäherindäki, şeýle hem welaýat merkezleriniň we beýleki ilatly nokatlarynyň poçta bölümleriniň maglumatlary (salgysy, telefon belgisi) bar.

“Çapar” programmasynyň amatlylygy ikuçsyzdyr. Ol birnäçe hyzmatlar üçin uzakdan tölegleri tölemek, çapar ibermegiň artykmaçlyklaryna baha bermek mümkinçilikleri sebäpli, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlamaga mümkinçilik berýär, şeýle hem poçta ýollamalaryňyzyň ýitirilmejekdigine we degişli salga gowşuryljakdygyna ynanmagy üpjün edýär.

https://turkmenportal.com/tm/blog/39640/turkmenpochta-chapar-programmasynyn-amatlyklaryndan-peydalanmaga-chagyryar

16143a215309ec.jpeg
Paýtagtymyzda “Laçyn” seýilgähi ulanmaga berildi

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzyň demirgazygynda häzirki zaman “Laçyn” seýilgähi  we A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesinde gurlan täze ýerasty geçelgeler dabaraly ýagdaýda açyldy.


161439f6061202.png
MILLI YKDYSADYÝETI ÖSDÜRMEKDE ULAG ULGAMYNYŇ ÄHMIÝETI

Ýurdumyzda ykdysady we durmuş ösüşiniň möhüm şerti hökmünde köpugurly ulag düzümini döretmeklige uly üns berilýär. Türkmenistanyň çäk babatda amatly ýerleşmegi ýurdumyzyň Ýewraziýanyň möhüm üstaşyr-ulag ulgamy hökmündäki berkeýän derejesini şertlendirýär.


16142ac1d4d115.jpeg
ARKADAGYŇ SAÝASYNDA GARAŞSYZLYK ÝOLY BILEN

Eziz Watanymyzyň at-abraýyny, şan-şöhratyny Arşa göteren hem-de jemgyýetimizi beýik maksatlaryň töweregine birleşdiren giň gerimli işler amala aşyryldy. “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda hem ýurdumyzyň alyp barýan ynsanperwerlik, parahatçylyk we özara ynanyşmak syýasaty halkara derejesinde giň goldawa eýe bolýar.


161414ec60adba.jpeg
"Turkmenpoçta" ilata hzmatlaryny hödürleýär

“Türkmenpoçta” Poçta aragatnaşyk kompaniýasy dürli maksatly “Çapar” programmasyny ulanmagy teklip edýär we programmanyň üsti bilen hyzmatlaryň käbir görnüşlerini töläp, çapar hem çagyryp bolýandygyny habar berýär.


1613e514d392ff.jpeg
ULAG-KOMMUNIKASIÝA ULGAMY GARAŞSYZLYGYŇ 30 ÝYLYNDA

Ber­ka­rar döw­le­timiziň bag­ty­ýar­lyk döw­ründe Milli Liderimiziň baş­tutanly­gyn­da Ga­raş­syz, ba­ky Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan dün­ýä döwletle­ri­niň ara­syn­da yla­laş­dy­ry­jy, se­bit­de howp­suz­ly­gy sak­lap, hoş­ni­ýet­li dost­luk gat­na­şyk­la­ryny ös­dür­ýän, hal­ka­ra yl­my konferensiýalaryň, fo­rum­la­ryň, ser­gi­le­ri­niň geçi­ril­ýän mer­ke­zi­ne öw­rül­di.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.