DEMIR ÝOL PUDAGYNYŇ BAÝ MIRASY

14-10-21

Garaşsyzlyga eýe bolanymyzdan soň, diýarymyzda ägirt uly syýasy, ykdysady, ruhy özgertmeler amala aşyryldy. Amala aşyrylan pudaklaýyn işleriň netijesinde ýurdumyzda milli aň, milli gymmatlyklar öň görlüp - eşidilmedik derejelerde ösdi. Türkmeniň milli medeni gymmatlyklary bilen dünýä medeniýetiniň arasynda özboluşly ýakyn, jebis, täze arabaglanyşyk emele geldi. Köne bilen täzäniň arasyndaky baý mirasy açyp görkezýän pudaklaýyn muzeýler ýurdumyzyň dürli künjeklerinde açylyp, zähmet adamlarynyň baý mirasyny halka ýetirmekde mynasyp işler ýola goýuldy. Çünki, medeniýet, ylym, bilim, terbiýe pudaklarynda muzeýler jemgyýet tarapyndan öňde goýulýan özboluşly meseleleri çözýärler. Muzeýleriň jemgyýetde ornuny kesgitlemekde olaryň öňünde goýulýan talaplardan gelip çykýan sosial wezipelere düşünmek uly ähmiýete eýedir.

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 21-nji şahamçasynyň binasynda ýerleşýän demir ýolçularyň muzeýi hem bu ugurda esasy ojaklaryň biridir. Garaşsyzlygyň ilkinji günlerinde, ýagny 1991-nji ýylyň dekabrynda döredilen bu muzeý ýurdumyzyň demir ýol pudagyna degişli baý eksponatlar düzümini özünde jemleýär. Onda kärhananyň, ýagny ozalky Türkmenabat ýük wagon deposynyň döredilen gününden başlap, şu güne durmuşyny açyp görkezýän dürli maketler, suratlar, albomlardyr kitaplar syýahatçylarda gaýtalanmajak täsir galdyrýar. Muzeý işi muzeý gaznasynyň esasynda ýaýbaňlandyrylýar. Bu muzeýiň gaznasynda ýurdumyzda demir ýol pudagynyň ösüş taryhyny alamatlandyrýan dürli görnüşli şaýlardyr esbaplar bu ugurda gymmatly hazyna bolup hyzmat edýär. Olaryň arasynda dürli wagon görnüşleriniň tigir jübütleri, wagon göteriji damkratlar, kömür gyzdyryjy peçler, ilkinji wagonlarda ulanylan çyralar muzeýiň düzümini baýlaşdyrýar. Kärhananyň işgärleriniň dürli ugurlarda gazanan üstünlikleriniň şaýady bolup durýan dürli medallarydyr ordenleri, hormat hatlarydyr, kuboklary hem muzeýde mynasyp ornuny tapandyr. Özboluşly dizaýnda ýerleşdirilen eksponatlar göze ýakymlylygy bilen hem täsirlidir.

Demirýolçularyň dürli ýyllarda gazanan zähmet ýeňşini, sport üstünliklerini alamatlandyrýan bu şaýatnamalar ýaş işgärlere görelde almaga ýardam berer. Muzeý işiniň tejribesiniň öwrenilmegi muzeýleriň ylym we medeniýet ulgamlaryndaky ornunyň, halkyň  ruhy medeniýetine täsiriniň artýandygy barada şaýatlyk edýär. Bu ilki bilen taryhy hem-de pudaklaýyn muzeýler babatynda şeýledir, sebäbi olar aýratyn terbiýeçilik ähmiýete eýedir. Demirýolçularyň zähmetde gazanan üstünliklerini, demir ýol pudagynyň ösüşini alamatlandyrýan diwar suratlary pudagyň döräp ugran pursadyndan başlap ýyllar boýunça ösüşini aýdyňlygy bilen açyp görkezýär. Muzeýde ýerleşdirilen hormatly myhmanlaryň ýazgylar kitabynda muzeý döredilenden bäri, bu ýere syýahata gelen ýerli we daşary ýurtly medeniýet söýüjileriň ýazgylary galdyrylypdyr. Bu ýere gelen her bir syýahatçy demir ýol pudagynyň ýurdumyzda bir asyrdan gowrak baý taryhyna gaýybana syýahat etmäge mümkinçiligi bar.

Jangeldi IŞANKULYÝEW,
“Türkmeniň ýüpek ýoly”.

16169d7d54dc3d.jpeg
Microsoft Translator platformasyna türkmen dili girizildi

Maşyn terjimesiniň hyzmatlaryny özünde jemleýän Microsoft Translator platformasyna türkmen dili girizildi. Bu barada kompaniýanyň resmi saýtynda bellenilýär.


16169d67134c6e.jpeg
Daşoguz welaýatynda 10-dan gowrak ýerde Wi-Fi ulgamy ornaşdyryldy

Daşoguz welaýatynyň ilatly, jemgyýetçilik ýerlerinde “Türkmentelekom” elektrik aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan 13 nokatda TM Wi-Fi çäksiz simsiz interneti gurnalandyr. Welaýatda Wi-Fi ulgamynyň işleýän ýerleriniň interaktiw kartasy kompaniýanyň resmi saýtynda köpçülige ýetirilýär.


16168e0f920098.jpeg
Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna gatnaşdy

14-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna onlaýn tertipde gatnaşdy. Bu maslahat şu gün HHR-iň paýtagty Pekin şäherinde öz işine başlady.


16168e1eded146.jpeg
HALKARA ULAG ULGAMY – ÖSÜŞE TARAP ULY ÄDIM

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gahryman arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ulag ulgamy gün günden kämilleşýär. Häzirki  wagtda ulgamy döwrüň talabyna laýyk ösdürmek, has-da döwrebaplaşdyrmak, sanly bilim ulgamyna geçmek boýunça öňde goýulýan wezipeler toplumlaýyn çözülýär.


161673fef0fb11.jpeg
Gazagystan Türkmenistanyň üsti bilen Eýrana eksportyny artdyrar

Gazagystan Türkmenistanyň üsti bilen Eýrana harytlarynyň birnäçesiniň eksportyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Eksport edilýän harytlaryň umumy mukdary 162 million 300 müň ABŞ dollaryna ýetip biler. Bu barada Gazagystanyň Söwda we integrasiýa ministriniň orunbasary Kaýrat Törebaýew Tährana amala aşyran iki günlük iş saparynyň dowamynda mälim etdi.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.