Gazagystan Türkmenistanyň üsti bilen Eýrana eksportyny artdyrar

14-10-21

Gazagystan Türkmenistanyň üsti bilen Eýrana harytlarynyň birnäçesiniň eksportyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Eksport edilýän harytlaryň umumy mukdary 162 million 300 müň ABŞ dollaryna ýetip biler. Bu barada Gazagystanyň Söwda we integrasiýa ministriniň orunbasary Kaýrat Törebaýew Tährana amala aşyran iki günlük iş saparynyň dowamynda mälim etdi.

Ministrligiň metbugat gullugynyň duşenbe güni habar berşi ýaly, seljerme esasynda Gazagystanyň Eýrana metallurgiýa, azyk, maşyngurluşygy, himiýa we derman senagaty önümleriniň eksportyny artdyrmak mümkinçiligi ýüze çykaryldy diýip, Törebaýew belledi.

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolundan peýdalanmak iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklaryň ösmegine ýardam berer diýip, ministriň orunbasary nygtady. Bu ugur ýylda 10 million tonna haryt geçirmäge mümkinçilik berýär.

“Eýran bu ýol arkaly Russiýanyň we Hytaýyň bazarlaryna, öz gezeginde Gazagystan hem Pars aýlagynyň ähli döwletlerine çykmaklyga mümkinçilik aldy. Bu ugur ikitaraplaýyn hem-de sebitleýin söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy täze derejä çykarmaga oňyn täsir etdi” diýip, Kaýrat Törebaýew aýtdy.

Iýul aýynyň ahyrynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) Sebitleýin Meýilnamalaşdyryş geňeşiniň wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen mejlisinde Türkmenistan Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýol geçelgesiniň täjirleşdirilmegi barada Ähtnama gol çekmegi teklip etdi. Türkmen tarapy resminamany 2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda YHG-niň döredilen gününe bagyşlap Aşgabatda gol çekmegi teklip etdi.

https://business.com.tm/tm/post/7703/gazagystan-turkmenistanyn-usti-bilen-eyrana-eksportyny-artdyrar

16169d7d54dc3d.jpeg
Microsoft Translator platformasyna türkmen dili girizildi

Maşyn terjimesiniň hyzmatlaryny özünde jemleýän Microsoft Translator platformasyna türkmen dili girizildi. Bu barada kompaniýanyň resmi saýtynda bellenilýär.


16169d67134c6e.jpeg
Daşoguz welaýatynda 10-dan gowrak ýerde Wi-Fi ulgamy ornaşdyryldy

Daşoguz welaýatynyň ilatly, jemgyýetçilik ýerlerinde “Türkmentelekom” elektrik aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan 13 nokatda TM Wi-Fi çäksiz simsiz interneti gurnalandyr. Welaýatda Wi-Fi ulgamynyň işleýän ýerleriniň interaktiw kartasy kompaniýanyň resmi saýtynda köpçülige ýetirilýär.


16168e0f920098.jpeg
Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna gatnaşdy

14-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna onlaýn tertipde gatnaşdy. Bu maslahat şu gün HHR-iň paýtagty Pekin şäherinde öz işine başlady.


16168e1eded146.jpeg
HALKARA ULAG ULGAMY – ÖSÜŞE TARAP ULY ÄDIM

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gahryman arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ulag ulgamy gün günden kämilleşýär. Häzirki  wagtda ulgamy döwrüň talabyna laýyk ösdürmek, has-da döwrebaplaşdyrmak, sanly bilim ulgamyna geçmek boýunça öňde goýulýan wezipeler toplumlaýyn çözülýär.


161673fef0fb11.jpeg
Gazagystan Türkmenistanyň üsti bilen Eýrana eksportyny artdyrar

Gazagystan Türkmenistanyň üsti bilen Eýrana harytlarynyň birnäçesiniň eksportyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Eksport edilýän harytlaryň umumy mukdary 162 million 300 müň ABŞ dollaryna ýetip biler. Bu barada Gazagystanyň Söwda we integrasiýa ministriniň orunbasary Kaýrat Törebaýew Tährana amala aşyran iki günlük iş saparynyň dowamynda mälim etdi.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.