Ýanwar-sentýabr: Türkmenistan bilen Gazagystanyň söwda dolanyşygy $143,7 milliondan geçdi

24-11-21

Gazagystan bilen Türkmenistanyň 2021-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda daşary söwda dolanyşygy 143 million 767 müň ABŞ dollaryndan gowrak boldy. Bu barada Gazagystanyň Strategiki meýilnamalaşdyryş we özgertmeler agentliginiň Milli statistika býurosynyň maglumatlarynda habar berilýär.

Maglumatlara görä, şu ýylyň ilkinji dokuz aýynda Gazagystan Türkmenistandan umumy bahasy 36 million 42 müň ABŞ dollaryndan gowrak bolan önüm import etdi. Şol bir wagtyň özünde Gazagystanyň Türkmenistana eden eksporty 107 million 725 müň ABŞ dollaryna barabar boldy.

Bellenilişi ýaly, Gazagystanyň bu döwürdäki umumy daşary söwda dolanyşygy 72 milliard 767 million ABŞ dollaryndan geçip, 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 12,7% ýokarlandy. Başgaça aýdylanda 8 milliard 203 million ABŞ dollary möçberinde artdy.

Russiýa bu döwürde Gazagystanyň iň uly daşary söwda hyzmatdaşy bolup, iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygy 17 milliard 206 million ABŞ dollaryndan gowrak boldy. Gazagystanyň eksporty 5 milliard 81 million ABŞ dollaryndan, importy bolsa 12 milliard 125 million ABŞ dollaryndan geçdi.

Bu döwürde Gazagystanyň beýleki daşary ýurt söwda hyzmatdaşlarynyň arasyna Hytaý ($13 milliard 470 milliondan gowrak), Italiýa ($6 milliard 679 milliondan gowrak), Türkiýe ($2 milliard 957 milliondan gowrak), Özbegistan ($2 milliard 654 milliondan gowrak) we Gollandiýa (3 milliard 463 milliondan gowrak) girdi.

Ozal habar berlişi ýaly, Gazagystan 2021-nji ýylyň dokuz aýynda Türkmenistana däne üpjünçiligini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 27% artdyrdy. Ýanwar-sentýabr aýlarynda Gazagystanyň demir ýoly arkaly Türkmenistana 13 müň tonna däne iberildi.

161a7d369bfd9d.png
Lebap welaýatynda TM Wi-Fi giriş nokatlary gurnaldy

Wi-Fi işleýän ýerleri bolan interaktiw karta kompaniýanyň resmi web sahypasynda çap edildi. Türkmenistanda Wi-Fi torlarynyň gurşawy yzygiderli giňelýär.


161a97ad474d1c.jpeg
Parahatçylyga we ynanyşmaga ýugrulan halkara hyzmatdaşlyk

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Watanymyzyň ähli döwletler we abraýly halkara guramalary bilen özara gatnaşyklary giňeltmek ýurdumyzda ileri tutulýan ugur bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, 29-njy noýabrda paýtagtymyzdaky köpugurly işewürlik merkezli «Garagum» myhmanhanasynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň jemlerine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. 


161a529681e7a4.jpeg
DEMIRGAZYK SEBITDE JOŞGUNLY ZÄHMET MÖWÇ ALÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary boýunça ýaýbaňlandyrylýan ösüşleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde möhüm orny eýeleýän ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär.


161a3de35e473d.jpeg
Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ulag-üstaşyr geçelgeleriniň merkezidir

Mälim bolşy ýaly, dünýä ykdysadyýetiniň möhüm ugry hasaplanýan ulag ulgamy milli ykdysadyýetimiziň innowasiýa ýoly bilen durnukly ösmeginiň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Ulaglar ulgamy dünýäni ählumumylaşdyrmak hadysasynda ýollary, ýurtlary ýakynlaşdyrmakda hem-de halklary dostlaşdyrmakda aýratyn orny eýeleýär, ählumumy ykdysady gatnaşyklaryň möhüm şertine öwrülýär.


161a3dda905a31.jpeg
“Demirýollary” AGPJ halkara bäsleşik yglan edýär

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti transformator ýaglaryny satyn almak boýunça gaýtadan №DÝ/AGPJ-021 belgili açyk halkara tender yglan edýär

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.