ÝÜK WAGON ABATLAÝYŞ HOWLULARY: BAGTYÝAR ZÄHMETIŇ JOŞGUNY

25-11-21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň üstünlikli ösüşiniň aýrylmaz we möhüm bölegi bolup durýan döwrebap ulaglar düzüminiň kemala getirilmegi hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyn içerki hem-de daşarky syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Munuň özi döwletimiziň üstünlikli ösüşiniň möhüm şertidir. “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 16-njy şahamçasynda hem bu ugurda gyzgalaňly işler alnyp barylýar. Serdar şäherinde ýerleşýän bu baýry kärhanada ýük wagonlarynyň dürli görnüşlerini bölekleýin we düýpli abatlamak boýunça döwrebap hem-de üznüksiz hyzmat etmek ugrunda tagallalaryň ýokary derejede ýerine ýetirilýändigini görmek bolýar.

Şahamçada hormatly Prezidentimiziň demirýolçularyň öňünde goýýan wezipelerini bökdençsiz ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzyň günbatar sebitiniň çäginde mynasyp üstünlikler gazanylýar, nazarlanylýan sepgitlere ýetilýär. Bu barada şahamçanyň başlygy Azat Gazakow bize beren gürrüňinde:

- Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy netijesinde Türkmenistan döwletimiz dünýä derejesinde uly ösüşlere eýe bolýar. Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda gurulýan we çar ýana uzaýan polat ýollary halkymyzyň dostluk-doganlyk hormatyny, ynsanperwerligini dünýä ýaýýar. Şu nukdaýnazardan seredeniňde, ýurdumyzda döwrebap demir ýollarynyň emele gelmegi döwletimiziň bu ugurdaky ýene bir möhüm ädimini alamatlandyrýar. 1882-nji ýylda düýbi tutulan kärhanamyz ilki çelek wagonlaryny abatlamak işi üçin niýetlenilipdi. Ata Watanymyz ýurt Garaşsyzlygyna eýe bolandan soň bu ýerde ähli görnüşli ýük wagonlaryny abatlamak işi ýola goýuldy. Olaryň hatarynda çelek görnüşli, açyk görnüşli, ýapyk görnüşli, ýarym açyk görnüşli, ýüki özi düşürýän, ýük düşürýän wagonlar görnüşleri, dumkarlar düýpli we ýeňil abatlanylýar.

Şahamça häzirki wagtda ýurdumyzyň demir ýol pudagynyň netijeli we sazlaşykly işine önjeýli goşant goşmak üçin uly zähmet üstünliklerini gazanýar. Bu ýerde 370-e golaý zähmetsöýer demirýolçy zähmet çekmek bilen zähmet üpjünçiligini, howpsuz iş şertlerini üpjün etmäge, şahamçanyň we kömekçi hojalyklaryň daş-töweregini abadanlaşdyrmaga, gulluk we iş şertlerini gowulandyrmaga gönükdirilen işler yzygiderli alnyp barylýar, zähmeti goramagyň we tehniki howpsuzlygyň düzgünleri talabalaýyk ýerine ýetirilýär. Şahamçada birnäçe ýyllaryň dowamynda öz käriniň ussady bolan onlarça tejribeli işgärlerimiz bar. Olardan Tagandurdy Jümmiýew, Sähetdurdy Garaýew, Gözel Durdyýewa, Aýpara Elbişewa we beýlekileri buýsanç bilen aýtmak bolar. Göreldeli işgärlerimiz ýylyň-ýylyna Gahryman Arkadagymyz tarapyndan uly döwlet sylaglarydyr, hormatly atlara mynasyp bolýarlar. Bu zatlaryň sakasynda bolsa Milli Liderimiziň çäksiz aladalary durandyr. Şeýle ajaýyp zamanany peşgeş beren hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun. Il-ýurt bähbitli alyp barýan işleri rowaç alsyn – diýip belledi.

Ýurdumyzyň ykdysady ösüşine ulaglar pudagynyň goşýan goşandy hem aýratyn aýdylmaga mynasypdyr. Häzirki wagtda raýatlarymyzyň gündelik durmuşyny ulaglar hyzmatlary bolmazdan göz öňüne getirmek mümkin däl. Kärhanada halk hojalygyna döwrebap we üznüksiz hyzmat etmek ugrundaky tagallalaryň yzygiderli alnyp barylýandygyny görkezijileriň mysalynda hem anyk görmek bolýar. Kärhananyň ykdysady görkezijileri barada biz şahamçanyň tehniki bölüminiň başlygy Amanmämmet Nurýagdyýew bilen gürrüňdeş bolanymyzda şeýle gürrüň berdi:

- Her bir güni eşret nuruna beslenýän bagtyýarlyk döwri hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda uly ösüşlere beslenýär. Eziz Watanymyzda ähli ulgamlarda bolşy ýaly ulaglar we aragatnaşyk ulgamynda hem uly ösüşler gazanylýar. Yzygiderli gazanylýan şeýle zähmet üstünliklerinden ruhlanýan demir ýol işgärlerimiziň döwrüň talabyna laýyklykda ýokary derejelerde taýýarlykly hünärmenler hökmünde Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň at-abraýyny has-da belende götermekleri, ösen tilsimatlardan başarjaň peýdalanmaklary barada hem uly işler durmuşa geçirilýär. Şonuň netijesinde bolsa ýylyň-ýylyna gowy netijeleri gazanýarys.

Şahamçanyň düzüminde birnäçe sehler hereket edýär. Olardan önümçilik sehleri, wagon sehi, araba sehi, tigir jübütlerini abatlamak boýunça seh, ätiýaçlyk şaýlary sehi, gyzdyrma sehi, tokar sehi, wagonlary ýygnaýjy seh ýaly birnäçe kömekçi bölümler hereket etmek bilen, olarda ýük wagonlaryny ýeňil abatlamak, ýük wagonlaryny düýpli abatlamak, açyk wagonlary ýapyk wagonlara öwürmek, wagonlary ýük ýüklemäge taýýar etmek ýaly işler bökdençsiz alnyp barylýar. Ýük wagonlaryny abatlaýyş şahamçamyzyň işgärleri tarapyndan her aýda ortaça 200-250, ýylyň dowamynda bolsa 2500-e golaý ýük wagonlary düýpli we ýeňil abatlanylyp, önümçilige goýberilýär. Bu bolsa ýylyň dowamynda birnäçe esse ösüş gazanylýandygyny aňladýar. Bu görkezijiler kärhananyň agzybir işgärleriniň meýilnamada göz öňünde tutulanyndan görnetin ýokary netije gazanýandygyny görkezýär. Türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuşyny has-da gowulandyrmak syýasatyny ýörelge edinen hormatly Prezidentimizi, mähriban halkymyzy ýetip gelýän Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk toýy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys – diýip, sözüni soňlady.

Yzygiderli gazanylýan şeýle zähmet üstünliklerinden ruhlanýan demirýolçular döwrüň talabyna laýyklykda ýokary derejelerde taýýarlykly hünärmenler hökmünde Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň at-abraýyny has-da belende götermekleri, ösen tilsimatlardan başarjaň peýdalanmaklary barada hem şahamçada uly işler durmuşa geçirilýär. Şeýle hem, bu ýerde zähmet üstünlikleri bilen bir hatarda işgärleriň mynasyp dynç almaklary üçin hem şertler göz öňünde tutulandyr. Binýady berkden, kuwwaty eşretden tutulan bagtyýarlyk eýýamynda türkmen halkyna ajaýyp döwri-döwrany, bolelin, ajaýyp durmuşy peşgeş beren Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bolsun.

Jangeldi IŞANKULYÝEW,
“Türkmeniň ýüpek ýoly”.

161a7d369bfd9d.png
Lebap welaýatynda TM Wi-Fi giriş nokatlary gurnaldy

Wi-Fi işleýän ýerleri bolan interaktiw karta kompaniýanyň resmi web sahypasynda çap edildi. Türkmenistanda Wi-Fi torlarynyň gurşawy yzygiderli giňelýär.


161a97ad474d1c.jpeg
Parahatçylyga we ynanyşmaga ýugrulan halkara hyzmatdaşlyk

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan Watanymyzyň ähli döwletler we abraýly halkara guramalary bilen özara gatnaşyklary giňeltmek ýurdumyzda ileri tutulýan ugur bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, 29-njy noýabrda paýtagtymyzdaky köpugurly işewürlik merkezli «Garagum» myhmanhanasynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň jemlerine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. 


161a529681e7a4.jpeg
DEMIRGAZYK SEBITDE JOŞGUNLY ZÄHMET MÖWÇ ALÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary boýunça ýaýbaňlandyrylýan ösüşleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde möhüm orny eýeleýän ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär.


161a3de35e473d.jpeg
Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ulag-üstaşyr geçelgeleriniň merkezidir

Mälim bolşy ýaly, dünýä ykdysadyýetiniň möhüm ugry hasaplanýan ulag ulgamy milli ykdysadyýetimiziň innowasiýa ýoly bilen durnukly ösmeginiň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Ulaglar ulgamy dünýäni ählumumylaşdyrmak hadysasynda ýollary, ýurtlary ýakynlaşdyrmakda hem-de halklary dostlaşdyrmakda aýratyn orny eýeleýär, ählumumy ykdysady gatnaşyklaryň möhüm şertine öwrülýär.


161a3dda905a31.jpeg
“Demirýollary” AGPJ halkara bäsleşik yglan edýär

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti transformator ýaglaryny satyn almak boýunça gaýtadan №DÝ/AGPJ-021 belgili açyk halkara tender yglan edýär

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.