Lebap welaýatynda TM Wi-Fi giriş nokatlary gurnaldy

03-12-21

Wi-Fi işleýän ýerleri bolan interaktiw karta kompaniýanyň resmi web sahypasynda çap edildi. Türkmenistanda Wi-Fi torlarynyň gurşawy yzygiderli giňelýär.

Internete girmek üçin sanawdan Telekom Wi-Fi toruny saýlamaly we oňa birikmeli. Siz Wi-Fi toruna giriş sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Täze ulanyjylary kesgitlemek gerek.

Çäklendirilmedik internet tizligi her enjam üçin 3 Mbit / s.

Jemgyýetçilik ýerlerinde çäksiz TM Wi-Fi nyrhlary ("Türkmentelekom" EAK-yň resmi web sahypasyndaky maglumatlara görä)

- 1 sagat - 5 manat
- 3 sagat - 10 manat
- 1 gün - 15 manat
- 7 gün - 50 manat
- 1 aý - 150 manat

Lebap welaýatyndaky TM Wi-Fi giriş nokatlarynyň salgylary.

1.  Türkmenabatdaky "Lebaptelekom" internet kafesi
2.  Türkmenabat şäheriniň "Türkmenabat" myhmanhanasy
3.  Türkmenabat şäheriniň "Jeýhun" ​​myhmanhanasy
4.  Türkmenabat şäherine hyzmat edýän howa menzili
5.  Türkmenabat şäheriniň howa menziliniň myhmanhanasy
6.  "Farap" şypahanasy
7.  Farap etrabynyň aragatnaşyk bölümi
8.  Saýat etrabynyň aragatnaşyk bölümi
9.  Kerki howa menzili
10. Kerki etrabynyň aragatnaşyk bölümi

161f0aed9ba25c.jpeg
Türkmenistan bilen Täjigistany göni demir ýol gatnawy birikdirer

Täjigistanyň Wekiller palatasy duşenbe güni Türkmenistan bilen demirýol ulagy pudagyndaky hyzmatdaşlyk baradaky şertnamany tassyklady. Bu barada Täjigistanyň mejlisiniň resmi web saýty habar berdi.


161f0afd0b6e83.jpeg
AGTS "Belet Film" onlaýn kinosy üçin IP týunerlerini hödürleýär

2021-nji ýylyň dekabrynda "Aşgabat şäher telefon ulgamy" ÝGPJ üpjünçisiniň ulanyjylary üçin “Belet Film” onlaýn kino hyzmaty elýeterli boldy. Bu hyzmat diňe internet enjamyna däl-de, diňe IP enjamyna birikmek arkaly mümkindir. Hyzmaty AGTS-iň resmi web sahypasyndaky şahsy hasabyňyz arkaly birikdirip bilersiňiz.


161ef07a0d68b8.jpeg
ÝÜK HOWLULARY – SEBIT ÄHMIÝETLI ÝÜK GATNAWLARYNYŇ MÖHÜM NOKADY

Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary boýunça ýaýbaňlandyrylýan ösüşleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde möhüm orny eýeleýän ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär. Muny ýurdumyzyň ulaglar ulgamynda durmuşa geçirilýän beýik işlerden hem görmek bolýar.


161edb3033ceae.jpeg
Halkara ulag ulgamynda özara hyzmatdaşlyk barha berkeýär

Bu barada ýakynda hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew hasabatynda belläp geçdi.


161eb6b48aff10.jpeg
Raýatlarymyza jemgyýetçilik ulaglarda ýokanç kesellerden goranmak barada maslahat berilýär

Raýatlarynyň jemgyýetçilik ulaglarynda ýokanç kesellerden nähili ýagdaýda goranyp biljekdigi barada maslahatlar berilýär. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde beýan edilýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.