SAGDYN DURMUŞY ÜPJÜN ETMEK UGRUNDA

20-06-20

Golaýda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň mejlisler zalynda «Neşe serişdesine, seri dumanladyjy maddalaryna garşy jenaýatçylykly hereketleriň öňüni almak we ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjaý etmek» maksady bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň 4-nji müdirliginiň wekilleri polisiýanyň kapitany Batyr Berkeliýew, polisiýanyň kapitany Daýanç Durdyýew, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň polisiýa ýol gözegçilik müdirliginiň 4-nji bölüminiň müdiri polisiýanyň podpolkownigi Annadurdy Jyrykow, Aşgabat şäher polisiýa müdirliginiň 4-nji bölüminiň wekili polisiýanyň kapitany Kakabaý Agaýew, Aşgabat şäheriniň 2-nji saglyk öýüniň maşgala lukmany Çemen Gurdowa, «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň Tehniki howpsuzlyk, zähmet we raýat goraýyş bölüminiň başlygy Bägül Ekiýewa we işgärler topary gatnaşdylar. Wagyz-nesihat maslahatynda çykyş edenler ýaşlara peýdaly maslahatlar berdiler.

Çykyş edenleriň belläp geçişi ýaly, Türkmenistanyň kanunçylygyna, Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda neşe serişdelerini we psihotrop maddalary ulanmak gadagan edilen. Ýurdumyzda düzüminde neşe serişdeleri bolan ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek, ýygnamak, taýýarlamak, neşe serişdelerini, psihotrop öndürmek, gaýtadan işlemek, saklamak, dolanyşyga goýbermek, ýerleşdirmek, paýlamak, satyn almak, peýdalanmak ýaly işlere rugsat berilmeýär. Bu jenaýatçylyk ýurdumyzda berk ýazgarylýar we gözegçilikde saklanýar.

Ýol hereketini doly we dogry berjaý etmek biziň borjumyz bolup durýar. Her bir sürüji ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmeli. Sürüjiniň gödek hereketleri ýolda howply hadysalaryň ýüze çykmagyna getirip biler. Munuň öňüni almak maksady bilen, häzirki wagtda birnäçe ýerlerde awtomatlaşdyrylan kameralar oturdyldy. Bu kameralar ýol gözegçiligini amala aşyrmakda uly ähmiýete eýedirler. Şeýle-de ýol-ulag hadysalaryň öňüni almak maksady bilen, ýygy-ýygydan mekdeplerde, edara-kärhanalarda, ýokary okuw jaýlarynda wagyz-nesihat işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiziň saýasynda pyýadalar üçin ýörite niýetlenen ýerasty we ýerüsti geçelgeler gurlup berildi. Şeýle hem ýörite sürüjiler üçin geçelgeler, pyýadalar üçin ýanýodalar, dumanly howada görner ýaly ýol çyzyklary, yşyklandyryş ulgamlary hereket edýär.

Mundan başga-da, saglyk meselesi dogrusynda hem çykyşlar edildi. Sagdyn durmuş ýörelgelerini berjaý etmek barada birnäçe peýdaly maslahatlar berildi. Tomus möwsüminde köpräk gök önümleri, ir-iýmişleri iýmegiň peýdalary barada nygtaldy. Jemgyýetçilik awtobuslarynda we köpçülikde özüňi alyp barmagyň edebi dogrusynda aýdyldy.

Ýokary guramaçylyk derejesinde geçen wagyz-nesihat çäresine gatnaşanlar çäräniň ahyrynda eşretli durmuşy beren, ajaýyp zamanamyzyň hözirini görüp ýaşamaga döredip beren mümkinçilikleri üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden çykýan sagbolsunlaryny aýtdylar hem-de hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli başlangyçlarynyň hemişe rowaç almagyny arzuw etdiler.

Oguljeren SAPAROWA,
«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň Kärdeşler arkalaşygynyň başlygy.


aragatnaşyk ulgamy ösüşiniň täze tapgyryna gadam basýar

Günsaýyn özgerýän döwletimiziň aragatnaşyk ulgamynyň tehniki binýadyny halkara ülňülerine laýyk getirmek, innowasion tehnologiýalary üstünlikli ornaşdyrmak meselesi hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän esasy strategik ugurlarynyň biri bolmak bilen, bu babatda giň gerimli taslamalar yzygiderli durmuşa geçirilýär.


Halkyň ruhy baýlygy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň saýasynda eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan merdana halkymyzyň her bir güni, sözüň doly manysynda, toýlara ulaşýar. Şu şatlykly günlerde 22 — 27-nji iýuny aralygynda Daşoguz welaýatynda Medeniýet hepdeligi uly dabara bilen şatlyk-şowhuna beslenip toýlanar.


SAGDYN DURMUŞY ÜPJÜN ETMEK UGRUNDA

Golaýda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň mejlisler zalynda «Neşe serişdesine, seri dumanladyjy maddalaryna garşy jenaýatçylykly hereketleriň öňüni almak we ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjaý etmek» maksady bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.


«Altyn köl» dynç alyş zolagy myhmanlaryny kabul edýär

Gahryman Arkadagymyzyň paýtagtymyzyň Aşgabadyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän kölüň ekologiýa taýdan arassa kenarynda dynç alyş toplumyny döretmek baradaky başlangyjy bu gün durmuşa geçirildi. Döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda «Altyn köl» dynç alyş zolagynyň açylyş dabarasy boldy.


hemişelik BITARAPLYK — ÖSÜŞLERIŇ YGTYBARLY BINÝADY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda dünýä döwletleri bilen hoşniýetli, dostlukly gatnaşyklaryň gerimi barha giňeldilýär. Ýurdumyz BMG-niň birnäçe konwensiýalaryna goşulyşyp, Ýer ýüzünde parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan işlere işjeň gatnaşýar.

2.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.