Arkadagly ýurtda bilim ulgamy

20-06-20

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyz ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanmak bilen gurmak we döretmek ýolundan ynamly öňe barýar. Netijede halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar. Ýurt Baştutanymyzyň ylmy taýdan esaslandyrylan öňden görüjilikli syýasatynyň we başlangyçlarynyň netijesinde milli ykdysadyýetimizde, jemgyýetçilik durmuşymyzda uly üstünlikler gazanylýar.

Ýurdumyzda milli bilim ulgamyny düzümi hem-de mazmuny boýunça ösen döwletleriň derejesine ýetirmek, ýaş nesliň sagdyn ösmegi, döwrebap bilim-terbiýe we oňat dynç almagy, ylym bilen meşgullanmagy üçin ähli şertleri döretmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Milli Liderimiz tarapyndan kabul edilen döwlet maksatnamalarynda kesgitlenen belent wezipelere laýyklykda, bilim ulgamynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalary we tehniki enjamlary yzygiderli ornaşdyrmak üstünlikli alnyp barylýar.

Ähli ösüşleriň özeninde bilimiň durandygy mälimdir. Şonuň üçin-de bu ulgama aýratyn üns gönükdirilýär. Ýurdumyzda bilimiň binýady berkden tutulyp, onuň kanunçylyk-hukuk binýady berkidilýär. Şonuň ýaly-da halkara bilim hyzmatdaşlygyny ösdürmäge, dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň bu ugurdan gazanan oňyn tejribesini öwrenmäge we milli nusgalara laýyk getirip ornaşdyrmaga aýratyn üns berilýär.

Ýurdumyzda bilim ulgamyny kämilleşdirmek aýratyn işleriň düzüminde hormatly Prezidentimiziň permanlary bilen soňky ýyllarda yzygiderli açylan ýokary we orta hünär okuw jaýlarynyň bardygyny ýatlap geçmek-lik hasam ýerlikli bolar. Hususan-da ýurdumyzda täze kemala gelýän ýa-da giň gerimde ösdürilmegi ýola goýlan ýörite senagat ulgamlarynda zähmet çekýän hünärmenleri taýýarlamaga ugrukdyrylan ýörite okuw jaýlar açylyp ulanylmaga berildi. Şeýle okuw jaýlarynyň ilkinjileriniň sanawyna Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň bardygy aýratyn bellenilmäge mynasyp bolup durýar.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň öňden görüjilikli syýasaty bilen ulag we kommunikasiýa toplumyny ösdürmek batly depginler bilen ýola goýuldy. Döwletimiziň çägindäki demirýollaryň uzaýan hatary goňşy döwletleriň demirýollary bilen birleşdirilip, dünýä halklaryň dostluk gatnaşyklarynyň hasam berkemegine saldamly goşant goşdy. Ata Watanymyzyň çägindäki ähli Halkara howa menzilleri döwrebap görnüşde doly abatlanylyp, paýtagtymyzda ajaýyp, deňi-taýy bolmadyk täze howa menzili gurlup ulanylmaga berildi. Şol bir wagtda hut Gahryman Arkadagymyzyň özüniň başda durmagynda ýurdumyzyň “deňiz derwezesi” abatlanylyp, bu ýerde täze, ajaýyp Türkmenbaşy Halkara deňiz porty gurlup ulanylmaga berildi. Ýeri gelende aýtsak, ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa  pudagyny ösdürmek üçin, şol sanda ilkinji nobatda, deňiz we derýa ulagy ulgamyny ösdürmek üçin edilen işler mähriban Arkadagymyzyň öz başda durmaklygynda amala aşyryldy we bu işler häzirki wagtlarda hem üstünlikli dowam etdirilýär.

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi hem gönüden-göni bu ulgamyň hünärmenlerini taýýarlamak üçin açylan okuw mekdebi bolup durýar. Esasan okuw jaýynda bu ulgam “Gämi sürüjilik”, “Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak”, “Gämi gurluşygy”, “Logistikada operasion işi” ýaly hünärler boýunça talyplyga kabul edilip, ýöriteleşdirilen orta hünär boýunça bilim berilýär. Bu ugurdan mugallamlar ýörite hünär bilimli bolup, nazary bilimleri okuw tejribelikleri bilen utgaşykly alyp barýarlar. Okuw tejribelikleri Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýörite niýetlenilen bölümlerinde we hormatly Prezidentimiziň türkmen deňizçilerine sowgat eden täze gämilerinde guramaçylykly alnyp barylýar. Bu bolsa orta hünär okuw mekdebini tamamlan ýaşlaryň ösen tehnologiýanyň enjamlaryndan doly baş çykaryp bilýän ýaş hünärmenler bolup ýetişmeklerine hem oňyn täsirini ýetirýär.

Biz hem öz gezegimizde ylymly-bilimli ýaş hünärmenleri ýetişdirmekde Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda bilimi ösdürmek barada edýän aladalaryndan ugur alyp, mundan beýläk-de yhlasly işlejekdigimize, ukyp-başarnygymyzy gaýgyrman zähmet çekjekdigimize tüýs ýürekden ynandyrýarys.

Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän giň möçberli işleri üçin tüýs ýürekden alkyş aýdyp, Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli beýik başlangyçlarynyň elmydama rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris!

Gapur DURDYÝEW,
Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy.


15eff5f9bbf7c6.jpeg
ÝOKARY HILLI HYZMAT ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynyň her bir gününi ýokary zähmet görkezijileri bilen jemlemegi baş maksat edinen gaýratly gallaçylarymyz şu ýyl üçin bellenilen tabşyryklaryny berjaý etmekleri halkymyzyň bolçulygynyň, rysgal-berekediniň gözbaşydyr.


15eff5cb3b77cd.jpeg
TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA DIPLOMATIÝASY — SÖWDA-YKDYSADY GATNAŞYKLARY ÖSDÜRMEGIŇ MÖHÜM SERIŞDESIDIR

Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygyna işjeň goşulyşmagy ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny halklaryň bähbidine gönükdirmäge we sebitde hem-de dünýäde durnukly ösüşi, parahatçylygy gazanmaga mümkinçilik berýär.


15eff5b30635b0.jpeg
Ýolagçylary höweslendirmek maksady bilen

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda täze özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şeýle guwandyryjy işler Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýa toplumynda hem yzygiderli alnyp barylýar.


15eff59d387ddc.jpeg
«Railways» programmasynyň goşmaça artykmaçlyklary

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda sanly ulgama geçmek boýunça guwandyryjy işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda sanly ulgama geçmek boýunça degişli işler ýola goýlup, olar ilata elýeterli ýagdaýda hödürlenýär.


15eff55d82d5f0.jpeg
SANLY BILIM ULGAMY — DÖWRÜň ÖSÜŞI

Häzirki zaman ösen tehnologiýalar dünýäsinde sanly bilim ulgamyna geçmeklik jemgyýetiň ösüşi bilen baglanyşyklydyr. Bu tehnologiýalaryň örän çalt ösýän döwründe sanly bilim ulgamy maglumat alyşmakda, aragatnaşyk saklamakda birnäçe ýeňillikleri döredýär.

2.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.