SANLY YKDYSADYÝETDE DÖWREBAP HYZMATLAR

27-06-20

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň ähli pudaklarynda sanly ulgama geçmek işleri üstünlikli alnyp barylýar. Ýurdumyzda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň mümkinçilikleriniň giňden peýdalanylmagy sanly ykdysadyýete tapgyrlaýyn geçmek üçin şertleri döredýär. Bu bolsa ykdysady ösüşiň netijeliligini üpjün edýär. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary bilen bir hatarda, sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak ugrunda hem uly üstünlikler gazanylýar. Hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimizi sanlylaşdyrmak ugrunda berýän tabşyryklaryny üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça ýurdumyzda möhüm işler alnyp barylýar. Mälim bolşy ýaly, milli Liderimiziň Karary bilen «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» üstünlikli amala aşyrylýar.

Milli aragatnaşyk pudagymyzyň häzirki döwürde ýeten derejeleri ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmäge giň mümkinçilikleri döredýär. Şonuň netijesinde internet ulgamynyň ösdürilmegi, dürli saýtlaryň döredilmegi üçin işler yzygiderli alnyp barylýar. Bu işleriň döwrebap şekilde guralmagy sanly ulgam boýunça ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň görnetin artmagyna ýardam edýär. Sanly ulgama geçmek bilen ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak üçin ýörite hyzmatlar ulgamlary hem döredildi. Konsepsiýadan gelip çykýan wezipelere laýyklykda, raýatlar islendik harytlaryny we medeni-durmuş hyzmatlary üçin mobil tölegi sanly tehnologiýalar arkaly, ykjam telefonlaryň üsti bilen amala aşyryp bilýärler. Demir ýollary we howa arkaly gatnawlary bökdençsiz amala aşyrmak maksady bilen döredilen «Türkmenhowaýollary», «Türkmendemirýollary» agentlikleriniň resmi web-saýtlarynyň üsti bilen biletleri satyn almak mümkinçiligi bolsa, bu ugurda alnyp barylýan işleriň kämilleşýändigini görkezýär.

Sanly ykdysadyýetde bolsa esasy maksat tizlik, amatlylyk we tygşytlylyk bolup, internet bilen, ýagny sanly ulgam bilen baglanyşykly bolmagydyr. Täze işe girizilen «Onlaýn tehnik», «Onlaýn çapar» we «Internet dükan» hyzmatlary sanly ulgam boýunça hyzmat etmegiň täze görnüşleri bolup, raýatlar üçin amatlylygy bilen tapawutlanýar. «Onlaýn Tehnik» hyzmaty «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan berilýän internet, kabel telewideniýesi, öý telefonlary ýaly hyzmatlaryň näsazlyklary ýüze çykan halatynda, olary abatlamak üçin sanly ulgam boýunça buýurmalary bermäge, şeýlelikde işleri tiz we ykjam ýerine ýetirmäge hem-de ýerine ýetirilen işler barada sanly ulgamyň kömegi bilen takyk maglumatlary almaga kömek edýär. «Onlaýn çapar» we «Internet dükan» hyzmatlary internet arkaly satyn alnan harytlary gowşurmak üçin çaparlary çagyrmak hyzmatyny ýerine ýetirýär. Bu bolsa raýatlarymyzyň, telekeçileriň internet saýtlary arkaly dürli harytlary ujypsyzja wagtyň içinde satyn almak we satmak mümkinçiligini giňeldýär.

Öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň örtüş zolagyny giňeltmek maksady bilen, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Altyn asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan hem birnäçe işler ýerine ýetirilýär. Bu işleri durmuşa geçirmek üçin Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen satyn alnan, daşary döwletleriň öňdebaryjy kompaniýalary tarapyndan öndürilen aragatnaşyk enjamlaryndan giňden peýdalanylýar. Şonuň netijesinde, Garagum sährasynyň jümmüşinde ýaşaýan obalaryň birnäçesinde Gün energiýasyny elektrik energiýasyna öwürýän enjamlaryň kömegi bilen öýjükli aragatnaşygyň hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik döredildi. Bagtyýar zamanamyzda Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi bilen bilim ulgamyny sanlylaşdyrmak boýunça hem netijeli işler durmuşa geçirilýär. Häzirki wagtda ýokary we orta okuw mekdeplerinde bilim alýan ýaşlar hem-de bilim ulgamynda zähmet çekýän hünärmenler «Sanly bilim» portalyndan giňden peýdalanmaga mümkinçilik aldylar. Bu ulgam arkaly bilim işgärleridir talyplar, okuwçy ýaşlar sanly bilim ulgamyndan giňden peýdalanyp, özleriniň bilim-başarnyklaryny artdyryp, geljekde ýurdumyzyň ösüşlerine öz goşantlaryny goşarlar.

Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli halk bähbitli, döwlet ähmiýetli syýasaty netijesinde, dogry saýlanyp alnan bu özgertmeler ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan yzygiderli ösmegini üpjün edip, onuň uzak möhletleýin geljegi üçin abadançylygyny berkidýär. Ilatymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam edýär. Öz halkyny abadançylygyň hem bagtyýarlygyň täze belentliklerine tarap okgunly öňe alyp barýan hormatly Prezidentimiziň işleri elmydama rowaçlyklara beslensin!

Dürdäne MURADOWA,
S.Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň  mugallymy.


15eff5f9bbf7c6.jpeg
ÝOKARY HILLI HYZMAT ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynyň her bir gününi ýokary zähmet görkezijileri bilen jemlemegi baş maksat edinen gaýratly gallaçylarymyz şu ýyl üçin bellenilen tabşyryklaryny berjaý etmekleri halkymyzyň bolçulygynyň, rysgal-berekediniň gözbaşydyr.


15eff5cb3b77cd.jpeg
TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA DIPLOMATIÝASY — SÖWDA-YKDYSADY GATNAŞYKLARY ÖSDÜRMEGIŇ MÖHÜM SERIŞDESIDIR

Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygyna işjeň goşulyşmagy ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny halklaryň bähbidine gönükdirmäge we sebitde hem-de dünýäde durnukly ösüşi, parahatçylygy gazanmaga mümkinçilik berýär.


15eff5b30635b0.jpeg
Ýolagçylary höweslendirmek maksady bilen

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda täze özgertmeler durmuşa geçirilýär. Şeýle guwandyryjy işler Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýa toplumynda hem yzygiderli alnyp barylýar.


15eff59d387ddc.jpeg
«Railways» programmasynyň goşmaça artykmaçlyklary

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda sanly ulgama geçmek boýunça guwandyryjy işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda sanly ulgama geçmek boýunça degişli işler ýola goýlup, olar ilata elýeterli ýagdaýda hödürlenýär.


15eff55d82d5f0.jpeg
SANLY BILIM ULGAMY — DÖWRÜň ÖSÜŞI

Häzirki zaman ösen tehnologiýalar dünýäsinde sanly bilim ulgamyna geçmeklik jemgyýetiň ösüşi bilen baglanyşyklydyr. Bu tehnologiýalaryň örän çalt ösýän döwründe sanly bilim ulgamy maglumat alyşmakda, aragatnaşyk saklamakda birnäçe ýeňillikleri döredýär.

2.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.