Hormatly Prezidentimiz medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeler ulgamynyň işini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

26-06-20

24-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň medeniýet meseleleri boýunça orunbasary B.Abdyýewanyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat sekretary K.Çaryýardurdyýewiň, ýurdumyzyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy B.Amansaryýewiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy M.Saryýewanyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatynyň gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa söz berdi.

Wise-premýer hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen çäreler, geçirilen medeni-köpçülikleýin çäreler, umuman, medeniýet we sungat edaralarynyň işiniň guralyşy barada hasabat berdi. Şeýle-de «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly şygary astynda geçiriljek halkara ähmiýetli medeni çäreler barada giňişleýin maglumat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän çäreleriň, aýratyn-da, halkara maslahatlaryň we beýleki dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň möhümdigi barada aýdyp, bu wakalaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri tarapyndan işjeň we dessine beýan edilmeginiň zerurdygyny nygtady.

Soňra Döwlet habarlar agentliginiň başlygy B.Amansaryýew hormatly         Prezidentimiziň içeri we daşary syýasatyny giňden wagyz etmek, Internet serişdelerinde milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan giň möçberli işler baradaky syn we seljerme berýän makalalarda täze habarlary halkara maglumatlar giňişligine ýaýratmak arkaly toplumlaýyn işleri alyp barýandygyny belledi.

Häzirki döwürde dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri sanly tehnologiýalaryň ösdürilmegine, elektron neşirleriň giňeldilmegine möhüm ähmiýet berýärler. Munuň özi ähmiýetli maglumatlaryň dünýäniň maglumatlar giňişligine täzeligi bilen ýetirilmeginde wajypdyr diýip, hormatly Prezidentimiz belledi hem-de bu ugurda alnyp barylýan işleri has-da kämilleşdirmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy M.Saryýewa bu düzümiň öz işini Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, ýurdumyzyň kadalaşdyryjy-hukuk namalaryna we Gaznanyň tertipnamasyna laýyklykda alyp barýandygyny, bu işleriň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde amala aşyrylýandygy barada habar berdi.

Milli Liderimiz tutuş ýurdumyzda ekologiýa abadançylygyny üpjün etmekde we sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden wagyz etmekde jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, köpçülikleýin we ähmiýetli çäreleri guramagyň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Diýarymyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, Medeniýet ministrliginiň we bu ulgamyň edaralarynyň bellenen möhletde öz işini sanly ulgama tapgyrlaýyn geçirmeginiň hem-de elektron resminama dolanyşygyny ornaşdyrmagynyň möhümdigini aýdyp, şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň ilatyny ygtybarly maglumatlar bilen üpjün etmek üçin öz Internet ulgamynyň taslamasynyň taýýarlanylmalydygyny belledi.

Türkmenistanyň döredijilik toparlarynyň arasynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň ähmiýetini beýan edýän filmleri we wideorolikleri döretmek ugrunda bäsleşikleri guramaly. Bäsleşigiň ýeňijileriniň döreden filmleriniň hem-de rolikleriniň türkmen we daşary ýurt teleýaýlymlarynda, şeýle hem media ulgamda görkezilmegini üpjün etmeli diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň gazet-žurnallarynda hem-de daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde «2021-nji ýyl — Parahatçylygyň we ynanyşmagyň ýyly» atly mowzuk boýunça makalalaryň çap edilmeginiň wajypdygyny belläp, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň wezipelerini ýerine ýetirmek ugrunda zerur çäreleriň görülmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz medeniýet we sungat ulgamynyň işgärleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň öňünde durýan wezipeleriň wajypdygyny belläp, iş maslahatyna gatnaşyjylara bu ugurda alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.


2.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.