HEMIŞELIK BITARAPLYK — MIZEMEZ GYMMATLYGYMYZ

22-11-21

Garaşsyz Türkmenistan 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy bolan 185 döwletiň goldamagynda hemişelik Bitarap döwlet hökmünde ykrar edildi. 2007-nji ýylyň dekabrynda sebitiň döwletleriniň goldamagynda Aşgabatda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkezi açyldy. Şeýle hem 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde 193 döwletiň goldamagy bilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy ikinji gezek ykrar edildi. Elbetde, bularyň ählisi, hemişelik Bitarap Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň geriminiň ýyl-ýyldan has-da giňeýändiginiň we ösdürilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Türkmenistan Merkezi Aziýa, Hazar sebitlerinde we beýleki döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleriň çözülmegine netijeli täsir edýän möhüm ähmiýetli başlangyçlar, teklipler bilen yzygiderli çykyş edýär. Türkmenistan häzirki wagtda dünýäniň ýüzlerçe döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary saklaýar we birnäçe halkara guramalarynyň agzasy bolup durýar. Daşary döwletlerde Türkmenistanyň diplomatik we konsullyk wekilhanalarynyň onlarçasy hereket edýär we olaryň sany yzygiderli artýar. Geçen sanlyja ýylyň içinde daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň, halkara guramalarynyň we bileleşikleriniň Aşgabatda işleýän wekilhanalarynyň sany has-da artdy.

Gözel paýtagtymyz Aşgabat häzirki wagtda sebitde we dünýäde parahatçylygy, durnukly ösüşi dürli ýollar arkaly pugtalandyrmaga we ösdürmäge gönükdirilen halkara maslahatlaryň, duşuşyklaryň, sergileriň, sport ýaryşlarynyň geçirilýän mekanyna öwrülendigi bellenilmäge mynasypdyr.  Bu bolsa dünýäniň ähli döwletleri bilen hoşniýetli, dostana gatnaşyklary berkidýän döwletimiziň ösüşlerine goşant goşmagyň uly mertebedigini aňladýar. Munuň özi, mähriban Arkadagymyzyň çuň parasaty bilen öňe sürlen Türkmenistanyň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň netijeliliginiň aýdyň görkezijisidir.

Mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde halkara ähmiýetli beýik işleriň geriminiň giňelmegi ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň ösüş derejesini kesgitleýär. Mähriban Arkadagymyz ýurdumyzyň welaýatdyr etraplarynda, obalarynda yzygiderli iş saparynda bolup, ýerli ýaşaýjylar bilen duşuşýar, il-ýurt bähbitli işlere badalga berýär. Garaşsyz, hemişelik Türkmenistan ýurdumyzyň zähmetsöýer, merdana halkynyň Gahryman Arkadagymyza buýsançlary çäksizdir.

Ýurdumyzda toýdur-baýramlar goşa-goşadan gelýär. Halkymyz agzybirlik we jebislik bilen hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 26 ýyllygyny uly dabaralar, şatlyk-şowhunlar bilen garşylaýar. Garaşsyz ýurdumyzyň kuwwatly ykdysadyýetiniň ähli ulgamlaryndaky ösüşleri özleriniň zähmet ýeňişleri bilen aýdyň şöhratlandyrylýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Bitarap watanymyz hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk baýramyna uly zähmet üstünlikleri we guwandyryjy netijeler bilen barýar. 26 ýyl döwrüň içinde eziz Diýarymyzda asyrlara barabar beýik işler amala aşyryldy. Bitarap Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasynda ýokary depginler bilen ösýär, ynamly gadam urýar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri, “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly beýik ösüşleriň, oňyn özgertmeleriň zamany. Şol belent ösüşleriň, özgerişleriň hözirini ýurdumyzyň her bir ýaşaýjysy görüp-duýup ýaşaýar. Abraýy arşa galýan eziz Diýarymyzyň hemmetaraplaýyn ösüşlerine halal zähmetleri bilen goşantlaryny goşýan ildeşlerimiz Watan serpaýynyň eýesi bolýarlar. Bu hakykat ýurdumyzda adamyň çeken halal zähmetine goýulýan sarpanyň belentdigine güwä geçýär. Berkarar döwletimizde amal edilýän işleriň il-günüň bagtly durmuşyna gönükdirilmegi beýik döwrümiziň esasy aýratynlygydyr.

Elbetde, ähli ulgamda gazanylýan şeýle ajaýyp üstünlikleriň sakasynda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy ykdysady-durmuş taýdan ösdürmekde alyp barýan ýadawsyz tagallalarynyň, takyk seljermelere esaslanýan parasatly syýasatynyň durandygyny aýratyn nygtamak zerurdyr. Şeýle hem, bu ajaýyp üstünlikler halkymyzyň ata Watanyň gülläp ösmeginiň, eşretli, bagtyýar durmuşy üpjün etmegiň hatyrasyna çekýän agzybirlik, yhlasly zähmetiniň miwesidir. Biz bilim işgärleri hem milli Liderimiziň berkarar döwletimiziň ylym-bilimi ösdürmek ugrunda alyp barýan syýasatyny ýaşlarymyza wagyz-nesihat etmegi özümize borç hasaplaýarys. Geljekde hem ösüşlere ukyply ýaşlary terbiýeläp, agzybirlikde we jebislikde ata Watanymyzy şan-şöhrata beslemegiň hatyrasyna döredijilikli işläp beýik maksatlara ýeteris.

Türkmenistanyň Bitaraplygy – bu biziň mizemez gymmatlygymyzdyr, durmuşymyzyň aýrylmaz bölegidir, biziň baş maksadymyzdyr. Bitaraplyk türkmen halkyna parahat, asuda, bolelin we gülleýän durmuşy berdi. Ol Garaşsyzlygyň çuň manyly ýörelgeleriniň amala aşyrylmagy üçin ynamdar kepil bolup hyzmat edýär.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan eziz Watanymyzyň dünýädäki at-abraýynyň, şan şöhratynyň arşa galýan eýýamynda – Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmeniň milli Lideri mähriban Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary bilen amala aşyrylýan beýik işleri halkymyzyň eşretli durmuşynyň binýadyny berkidýär. Il-ýurt bähbitli beýik işler hormatly Prezidentimiziň ata Watanymyza söýgüsiniň beýikdigini äşgär edýär. Ýurdumyzyň bedew batly şol ösüşleri, özgerişleri türkmen halkynyň kalbyny joşa getirýär.

Berkarar döwletimiziň ähli raýatlary bolup, adam hakynda edilýän alada üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden alkyş aýdýarys. Goý, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň halkara abraýyny barha belende galdyrýan Mähriban Arkadagymyzyň jany sag, başy dik, belent başy aman bolsun, il-ýurt bähbitli, sebit we dünýä ähmiýetli beýik işleri elmydama rowaçlyklara beslensin!

Hajymämmet NYÝAZGELDIÝEW,
Türk­me­nis­ta­nyň In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kommunikasiýalary institutynyň mugallymy, TDP-niň işjeň agzasy.

Hormatly awtor, sizden "Türkmeniň ýüpek ýoly" gazetiniň elektron görnüşine abuna bolmagyňyzy haýyş edýäris.

BEDEW BADY BILEN ÖŇE BARÝAR ARKADAGLY ZAMANA

Bu günki gün ata-babalarymyzdan miras galan döwletlilik ýörelgelerine ygrarly agzybir halkymyz — Gahryman Arkadagynyň daşyna mäkäm jebisleşip, beýik geljegini gurýar. Ösüşleriň aýdyň ýolundan ýöräp, belent maksatlar bilen öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň barha belende galýan halkara abraýyny, gazanýan uly üstünliklerini bu gün tutuş dünýä jemgyýetçiligi ykrar edýär.


161aa827e8d295.jpeg
BITARAPLYK — ABADAN DURMUŞYŇ KEPILI

Parahatçylygy pugtalandyrmak bilen halkara gatnaşyklaryna giň gerim berýän Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna doly laýyklykda,şeýle hem sebitde we bütin dünýäde emele gelen ýagdaýy nazara almak bilen giň göwrümli we aýdyň maksatly beýik işleri maksada laýyk durmuşa geçirýär. Bu bolsa, Türkmenistana goňşy we beýleki döwletler bilen ynanyşmak esasynda syýasy, ykdysady, gumanitar ugurlar boýunça alyp barýan gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmaga giň mümkinçilik berýär.


«ÝOLA GERIM GEREK, ÝIGIDE – DOST»

Hormatly Prezidentimiz «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda: «Dostluk asylly häsiýetleriň jemidir» diýip jaýdar belleýär. (sah-167). Eziz Arkadagymyzyň dostluk hakdaky taglymatyndan ugur alnyp, gürrüň açjak şu wakalarymyz hem ata-babalarymyza mahsus bolan dost-doganlyk hakynda, mähriban okyjy.


HEMIŞELIK BITARAPLYK — MIZEMEZ GYMMATLYGYMYZ

Garaşsyz Türkmenistan 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-niň agzasy bolan 185 döwletiň goldamagynda hemişelik Bitarap döwlet hökmünde ykrar edildi. 2007-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkezi açyldy. Şeýle hem 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde 193 döwletiň goldamagy bilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy ikinji gezek ykrar edildi.


Beýik Ýüpek ýolunyň ugry bilen

Halkymyzyň geçmiş edebiýatynda görnükli yz goýan şahsyýetleriniň hatarynda Mäne Baba ady bilen tanalan Abu Sagyt Abulhaýyryň ady hormat bilen ýatlanýar. Abu Sagyt Abulhaýyr 967-nji ý ylda Kaka etrabynyň Mäne obasynda her dürli müşk-anbarlary, atyrlary, däri-dermanlary ýasaýan Abul Haýyr Muhammet ibn Ahmediň maşgalasynda dogulýar. Kakasy myhmansöýer, sahawatly adam bolansoň Abu Sagyt ýaşlygyndan kakasynyň gaşynda terbiýelenip, ýagşyzadalaryň, ylym-bilimden sowatly kişileriň söhbetlerini diňleýär.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.