Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
15ff40f4c1ca18.jpeg
1 ýyl ozal
PUDAGYŇ ELEKTRON ULGAMY KÄMILLEŞÝÄR

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Türkmenistanyň ilaty döwletiň hemmetaraplaýyn aladasy bilen gurşalandyr. Geljekde bu üns-alada bazar häsiýetini bermek döwrüň talabyna öwrüler.

15ff2bacf5ed99.jpeg
1 ýyl ozal
Türkmen diplomatiýasynyň üstünligi

Gahryman Arkadagymyzyň baştutan­ly­gyn­da ge­çi­ri­len «Bi­ta­rap­lyk sy­ýa­sa­ty we onuň hal­ka­ra pa­ra­hat­çy­ly­gy, howp­suz­ly­gy we dur­nuk­ly ösü­şi üp­jün et­mek­dä­ki äh­mi­ýe­ti» at­ly hal­ka­ra mas­la­ha­ty­nyň Jem­leý­ji res­mi­na­ma­sy BMG-niň 6 res­mi di­lin­de çap edil­di hem-de ag­za döw­let­le­riň ara­syn­da res­mi taý­dan ýaý­ra­dyl­dy.

15ff2b8cdc422d.jpeg
1 ýyl ozal
Ýetilen sepgitler — täze maksatlara badalga!

Öz or­nu­ny Tä­ze, 2021-nji ýy­la — «Türkmenistan — pa­ra­hat­çy­lygyň we yna­nyş­magyň Watany» diylip yglan edilen ýyla be­ren 2020-nji ýyl «Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly Watanymyzyň ta­ry­hy­na şan-şöh­rat ge­ti­ren ösüş­li ýyl­la­ryň bi­ri bo­lup gir­di.

15ff2b71231424.jpeg
1 ýyl ozal
’’Altyn asyr’’ futbol kluby - türkmen sportunyň halkara abraýy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty netijesinde sagdyn durmuş ýörelgäni ýaýbaňlandyrmak, bedenterbiýäni we sporty kämilleşdirmek, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

15ff1f6fd8b308.jpeg
1 ýyl ozal
Sanly ulgaM: ösüşiň häzirki zaman şertleriniň ornaşdyrylmagy ýokary depginde

Ýurdumyzyň dünýä tejribesiniň özgerişi bilen aýakdaş ösýän häzirki döwründe milli Liderimiziň tagallalary bilen ykdysadyýetimizi sanly esasda kämilleşdirmek esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitlenilýär.

15fedcd5e4653b.jpeg
1 ýyl ozal
Türkmenpoçta" poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň Täze ýyl hyzmatlary

Türkmenpoçta" poçta aragatnaşyk kompaniýasy Täze ýyl baýramy mynasybetli raýatlarymyza aragatnaşyk hyzmatlaryny hödürleýär.

15fec2f3614cc5.jpeg
1 ýyl ozal
Halkara syýahatçylyk ulgamynyň ykdysady ösüşe ýetirýän täsiri barada onlaýn maslahaty geçirildi

Türkmenistan BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen ählumumy parahatçylygyň, dur-nuklylygyň we yzygiderli ösüşiň ilerledilmegine gönükdirilen işjeň hereketleri alyp barýar. 

15fec2bc1dacd7.jpeg
1 ýyl ozal
DEMIR ÝOLUŇ WEB SAÝTLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet durmuşynyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan wajyp ösüşler ýurdumyzyň her bir pudagynda öz beýanyny tapýar. Muny ýurdumyzyň demir ýol ulaglary pudagynyň mysalynda hem görmek bolýar.

15fec279846ee8.jpeg
1 ýyl ozal
«Aşgabat şäher telefon ulgamynyň» sanly hyzmatlary

Hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ýurdumyzda hereket edýän pudaklaýyn edara-kärhanalary sanly ulgama geçirmek boýunça özgertmeler durmuşymyza giň gerimler bilen ornaşdyrylýar.

15feace6c76613.jpeg
1 ýyl ozal
Milli raýat awiasiýamyz "Boeing" kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyny berkidýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe  “Türkmenhowaýollary” agentliginiň ulaglar parkynyň esasy düzümini meşhur “Boeing” kompaniýasynyň dürli kysymly kämil uçarlary düzýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.