Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
1600a59c6831b4.jpeg
1 ýyl ozal
SANLY BILIM — TÄZE YLYM

Soňky ýyllarda türkmen jemgyýetinde ylym, bilim, hünär, terbiýe meselelerine bolan talaplar milli Liderimiziň döwlet Baştutanlygynda täze mazmuna eýe boldy.

1600a4c6b73a22.jpeg
1 ýyl ozal
­DE­ŇIZ we ­DER­ÝA ULAGLARY pudagy: ÖSÜ­ŞIŇ TÄ­ZE tapgyry

Baky Bitarap Wa­ta­ny­my­zyň mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­nyň sa­ýa­syn­da ýur­du­my­zyň uly ösüş­le­re eýe bol­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri hem «Türk­men­de­ňiz­der­ýa­ýol­la­ry» agent­li­gi­dir.

16009042fc9c64.jpeg
1 ýyl ozal
Sanly.tm — maglumatlar eýýamynda siziň hyzmatdaşyňyz

Ählumumy maglumat we internet ulgamyny jemgyýetimiziň durmuşyna we işine düýpli ornaşdyrmak, dolandyryş edaralaryny awtomatlaşdyrmak, döwrebap tehnologiýalary sowatly ulanmak, milli ykdysadyýetimizi innowasion ösüş ýolunda özgertmek häzirki döwürde ýurdumyzyň gaýragoýulmasyz meseleleri bolup durýar.

1600901a3db0ec.jpeg
1 ýyl ozal
DEMIR ÝOL ARKALY ÝÜKLERI DAŞAMAKDA SANLY HYZMAT ÝOLA GOÝLAR

Hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyçlary boýunça ýaýbaňlandyrylýan ösüşleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde möhüm orny eýeleýän ýurdumyzyň ulaglar düzümini düýpli, toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň yzygiderli amala aşyrylmagy dowam etdirilýär.

16007c4d73fb03.jpeg
1 ýyl ozal
HALKARA HYZMATDAŞLYK BARHA BERKEÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary hem-de bimöçber aladalary netijesinde, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary bilen bir hatarda ulag-kommunikasiýa ulgamyny ösdürmek boýunça hem giň möçberli işler amala aşyrylýar.

1600659d8924e4.jpeg
1 ýyl ozal
Aragatnaşyk ulgamy — sebitara maglumat köprüsi

Dünýä ýüzünde durnukly we ygtybarly ösüş strategiýasy bilen ykrar edilen Türkmenistan döwletimizde döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan diplomatik syýasatynyň dabaralanmagy netijesinde halkara bähbitli giň gerimli, iri taslamalar durmuşa geçirilýär.

160065615bb595.jpeg
1 ýyl ozal
Yklymara bähbitli taslamalar durmuşa geçirildi

16-njy ýanwarda paýtagtymyzda guralan brifing möhüm düzümleýin desgalaryň üçüsiniň – Kerki – Şibergan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň, Akina - Andhoý demir ýolunyň, şeýle hem Ymamnazar – Akina we Serhetabat – Turgundy ugurlary boýunça halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň işe girizilmegine bagyşlandy.

160058fd2d6bfe.jpeg
1 ýyl ozal
HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE GÖZÝETIMLERI

Halkymyzyň ynamly gadam goýan, 2021-nji — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzyň başynda gadymyýetden gözbaşly türkmen-owgan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň taryhynda ýene bir täze sahypa açyldy.

16001d2d7e91c6.jpeg
1 ýyl ozal
SEBIT BÄHBITLI HALKARA TASLAMA

Hormatly Prezidentimiziň hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan diplomatik syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi halklaryň abadançylygy üçin amala aşyrýan işleri aýratyn ähmiýete eýedir.

16001d0860175a.jpeg
1 ýyl ozal
Türkmen-owgan gatnaŞyklary: parahatçylygyň we ynanyşmagyň nusgasy

Dünýäniň ösen döwletleri diýlende, ilkinji nobatda, senagat, tehnologiýa we ylym taýdan giň mümkinçiliklere eýe bolan, şonuň bilen birlikde hem beýleki döwletleriň ykdysady ösüşine özüniň oňyn täsirini ýetirmäge ukyply döwletler göz öňüne gelýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.