Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
15f49da7f28a44.jpeg
1 ýyl ozal
BILIM — KÄMILLIGIŇ NURANA ÝOLY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda tylla güýzümiz köp sanly toý-baýramlara beslenýär. Berkarar döwletimiz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda uly ösüşlere beslenip, şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk toýuna barýar.

15f40d02916003.jpeg
1 ýyl ozal
ÄHLIHALK IŞINE GOŞANT

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyjy bilen ýurdumyzda her ýylyň sentýabr aýynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» ady bilen biraýlyk geçirmek indi asylly, döwrebap däpleriň birine öwrüldi

15f38ea5d58559.jpeg
1 ýyl ozal
TÜRKMENISTANYŇ ULAG DIPLOMATIÝASY: strategik maksatlar we netijeli hyzmatdaşlyk

Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara guramalaryň çäklerinde ulag-aragatnaşyk meseleleri boýunça köpugurly anyk gepleşikleriň başyny başlan Türkmenistan ulag diplomatiýasyny döredijileriň biridir.

15f1d671744d9d.jpeg
1 ýyl ozal
ARKADAGYŇ ULag DIPLOMATIÝASY: dünýä bähbidine hyzmat edýär

Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän daşary syýasy strategiýasy BMG tarapyndan giň goldawa eýe bolup, durnukly ulag ulgamyny üpjün etmek babatda öňe sürýän öňdengörüjilikli başlangyçlary dünýä bileleşigi tarapyndan doly ykrar edilýär.

15f1d6558ed4a6.jpeg
1 ýyl ozal
EKOLOGIÝA ABADANÇYLYGY

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde Türkmenistan halkara gatnaşyklary ulgamynda öz mynasyp ornuny eýeläp, daşary syýasat maksatlaryna ýetmegiň guraly hökmünde syýasy-diplomatik serişdelerini ulanmagy esasy ýörelge edinýär.

15f193216bce72.jpeg
1 ýyl ozal
ARASSAÇYLYK — SAGDYN ÝAŞAÝŞYŇ gözbaşy

Türkmen halkynyň edim-gylymy arassaçylyga iňňän üns berýändigi bilen häsiýetlendirilýär. Türkmen halkynyň mirasyna ser salsaň, şeýle häsiýeti her ädimde görmek bolýar. Olar irki döwürlerde hem dürli keselleriň ýaýramagyndan goranyp bilipdirler.

15f1930aa788b2.jpeg
1 ýyl ozal
Aral deňziniň ekologik meseleleri

Ekologiýa betbagtçylygynyň möçberi hem-de netijeliligi boýunça dünýä derejesindäki iň uly weýrançylyklara barabar hasaplanýan Aral deňziniň meseleleri bütin dünýä boýunça klimatyň üýtgemegini we çölleşmek hadysalaryny güýçlendirýär.

15f192f6cc407d.jpeg
1 ýyl ozal
DEMIR ÝOL ULGAMY ÖSÜŞLERIŇ KÄMIL ÝOLUNDA

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe amal edilýän taryhy üstünlikler ýurdumyzyň ösüşiniň möhüm şertine öwrüldi.

15f192ee67a8b2.jpeg
1 ýyl ozal
türkmenistan halkara ÜSTAŞYR GEÇELGELERINIŇ MERKEZIDIR

Gahryman Arkadagymyzyň aýdyň başlangyçlary bilen Türkmenistan döwletimizde durnukly ulag ulgamyny kemala getirmekde, şeýle-de gadymy Beýik Ýüpek ýoluny täzeden dikeltmekde uly işler alnyp barylýar.

15f192bf0e664a.jpeg
1 ýyl ozal
ABADAN we Ýagty GELJEGIMIZIŇ GIREWI

Garaşsyz Türkmenistan döwletimize 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýörite «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Rezolýusiýasynyň esasynda, 185 agza döwletleriň biragyzdan goldamagy netijesinde, hemişelik Bitarap döwlet diýen halkara hukuk ýagdaýy berildi.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.