Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
160138f7e2e6de.jpeg
1 ýyl ozal
DÖWREBAP HYZMATLARYŇ GERIMI GIŇEÝÄR

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi hormatly Prezidentimiziň kommunikasiýalar ulgamynda syýasatyny durmuşa geçirýän, şeýle hem bu ulgamyň işine döwlet gözegçiligini amala aşyrýan ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edarasy bolup durýar.

160138c39500a7.jpeg
1 ýyl ozal
HALKARA POÇTA HYZMATY HALKYŇ HYZMATYNDA

Ýurdumyzda aragatnaşyk ulgamyny ösdürmek üçin öňde goýlan maksatlary anyk we netijeli durmuşa geçirmekde we milli ykdysadyýetimize güýçli itergi berýän «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň poçta gullugynyň hem orny uludyr.

160125336103e8.jpeg
1 ýyl ozal
Ulag – aragatnaşyk ulgamynda DOST–DOGANLYK GATNAŞYKLARY BERKEÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet – adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi, bu günki gün ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu beýik işleriň ählisi milli Liderimiziň beýik başlangyçlarynyň, öňdengörüjilikli paýhasly syýasatynyň dabaralanmasydyr.

160110d83ecc38.jpeg
1 ýyl ozal
Amat­ly şert­ler ýuk gatnadyjylaryň hyz­ma­tyn­da

San­ly ul­ga­myň amat­ly müm­kin­çi­lik­le­ri­ni hal­ky­my­za yzy­gi­der­li hö­dür­le­ýän «De­mir­ýol­la­ry» açyk gör­nüş­li paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti hem ýa­kyn­da tä­ze res­mi saý­ty­ny dö­ret­di.

160110b4585e8a.jpeg
1 ýyl ozal
Türkmen-azerbaýjan gatnaşyklary: aragatnaşyk kommunikasiýa köprüsi ösüş ýolunda

Hormatly Prezidentimiziň oňyn bitaraplyk syýasatyna esaslanýan diplomatik syýasatynyň dabaralanmagy bilen ýurdumyz dünýä bileleşiginde sebitara parahatçylygyň we durnukly ösüşiň üpjün edilmegine gönükdirilen başlangyçlaryň berkidilmegine ähmiýet berýär.

1600f93ff3688e.jpeg
1 ýyl ozal
Garaşsyz Watanymyz sebitiň ulag-kommunikasiýa geçelgeleriniň möhüm halkasydyr

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň  30 ýyllyk şanly baýramynyň giňden we dabaraly bellenýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda alyp barýan oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine, parahatçylyk söýüjilige, hoşniýetli goňşuçylyga we giň halkara hyzmatdaşlyga esaslanýan daşary syýasatynyň ýokary abraýa eýe bolandygynyň ýene-de bir aýdyň mysalydyr.

1600f928b872ad.jpeg
1 ýyl ozal
SANLY YKDYSADYÝET: ULAG WE ARAGATNAŞYK ULGAMYNYŇ ÖSÜŞLERI

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşini üpjün etmek boýunça möhüm ähmiýetli işleri durmuşa geçirýär. Munuň aýdyň subutnamasy bolsa milli Liderimiz tarapyndan « Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» tassyklanylmagydyr.

1600e7a065e7e6.jpeg
1 ýyl ozal
HALKARA DEŇIZ GEÇELGELERI — YKDYSADY ÖSÜŞIŇ ILERI TUTULÝAN UGURLARY

Hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlar bilen dostlukly, hoşniýetli gatnaşyklary ösdürmeklige berýän biçak uly üns bermegi, öňe sürýän dünýä ähmiýetli syýasatynyň netijesinde gazanylýandygyny diňe bir türkmen halkymyz däl-de, eýsem, tutuş dünýä jemgyýeti örän gowy bilýär.

1600e77fad78e2.jpeg
1 ýyl ozal
Ulag – aragatnaşyk ulgamynda DOST–DOGANLYK GATNAŞYKLARY BERKEÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet – adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi, bu günki gün ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu beýik işleriň ählisi milli Liderimiziň beýik başlangyçlarynyň, öňdengörüjilikli paýhasly syýasatynyň dabaralanmasydyr.

1600add7bc600b.jpeg
1 ýyl ozal
Berkarar döwletimiziň ulag diplomatiýasynyň rowaç gadamlary

​​​​​​​Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ulag logistika ulgamynda sebitara we halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek, üstaşyr-ulag geçelgelerini giňeltmek ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynda ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.