Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
16339f7ceee7d6.jpeg
11 aý ozal
Russiýanyň ikinji üstaşyr konteýner otlusy Türkmenistandan geçip, Eýrana bardy

Russiýadan Hindistana barýan ikinji synag konteýner otlusy türkmen-eýran serhedindäki Sarahs demir ýol gözegçilik nokadyndan geçip, Eýrana bardy. Bu barada güni Eýran Yslam Respublikasynyň demir ýollarynyň başlygy Miad Salehiniň sözlerine salgylanyp, IRNA habar berdi.

16337a6f4932ad.jpeg
11 aý ozal
«Türkmenistan» awiakompaniýasy 1-nji oktýabrdan Minsk bilen yzygiderli gatnawlary açar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy oktýabr aýynda Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda yzygiderli halkara uçar gatnawlaryny açar diýip, Minsk milli howa menziliniň metbugat gullugy habar berdi. Habarda bellenilşi ýaly, uçuşlar 1-nji oktýabrdan yzygiderli tertipde başlar.

16337a8d1e9f97.jpeg
11 aý ozal
Türkmenabatdaky täze ýolagçy awtomenzili öz işine başlady

Mälim bolşy ýaly, 24-nji sentýabrda dabaraly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berlen Lebap welaýatynyň merkezindäki täze ýolagçy awtoulag menzili bu günki günde halka hyzmat edip başlady. Bu barada köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde habar berilýär.

16337a7dd22b2d.jpeg
11 aý ozal
ÝTÖB: Merkezi Aziýa sebiti Aziýanyň ulag merkezi bolup biler

Iň uly we döwrebap Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Merkezi Aziýa sebitlerini birikdirmekde has uly orna eýe bolup biler.

1633707114d5b7.jpeg
11 aý ozal
Türkmen wekiliýeti «IAPEX-2022» — giň gerimli awtoulag sergisine gatnaşmaga çagyrylýar

2022-nji ýylyň 31-nji oktýabry — 3-nji noýabry aralygynda Eýranyň paýtagty Tähranda awtoulag düzüm bölekleriniň we awtohyzmatlaryň 17-nji «IAPEX-2022»  halkara sergisi geçiriler. Bu halkara sergä türkmenistanly hünärmenler hem gatnaşmak üçin çagyrylýar.

16337a75e054c5.jpeg
11 aý ozal
Aşgabatdan Minskä uçuşlaryň tertibi belli boldy

«Minsk» milli howa menzili öz resmi web sahypasynda Aşgabat (Türkmenistan) - Minsk (Belarus) - Türkmenabat (Türkmenistan) ugurlarynyň uçuş tertibini ýerleşdirdi.

1633658779db58.jpeg
11 aý ozal
Hazar deňziniň düýbünden optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň çekilmegi meýilleşdirilýär

Azerbaýjan Respublikasy Hazarýaka ýurtlary bolan Türkmenistan we Gazagystan bilen aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny öwrenýär. Bu barada Azerbaýjanyň sanly ösüş we ulag ministri Raşad Nabiýew Rumyniýada geçirilen Halkara Telekommunikasiýa bileleşiginiň bäşinji mejlsiniň dowamynda habar berdi.

163365358e7e90.jpeg
11 aý ozal
“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ hünärmenleri işe çagyrýar

Gämi gurulmagy meýilleşdirilýänligi sebäpli iş tejribesi bolan hünärmenleri we inženerleri işe çagyrýarys (degişli sertifikatly hünärmenlere garaşylýar):

1633504588e42d.jpeg
11 aý ozal
Türkmenistan Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň maslahatyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Rumyniýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi A.Annaýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Buharest şäherinde Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň (HEB) 2022-nji ýyl üçin Doly ygtyýarly maslahatynyň (PP-22) açylyş dabarasyna gatnaşdy.

16335032d622ae.jpeg
11 aý ozal
Türkmenistan we Owganystan demir ýol pudagyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar

Gepleşikleriň dowamynda türkmen ilçisi taraplaryň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmäge umyt bildirdi.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.