Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
16027491c85718.jpeg
1 ýyl ozal
öňegidişligiň DÖWREBAP ugry

Gün-günden gülläp ösýän bagtyýar Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan döwletimizde ykdysadyýetiň sanly ulgamyny ösdürmäge gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalar durmuşa geçirilýär.

1602668c4633af.jpeg
1 ýyl ozal
TÄZE TEHNOLOGIÝALY ULGAM — öňegidişligiň GIREWI

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde Türkmenistanyň bilim ulgamy düýpgöter täze derejelere göterilýär. Bu özgertmeleriň hereketlendiriji güýji bolsa häzirki zaman kompýuter tehnologiýasynyň, ýagny sanly bilim ulgamynyň ösmegidir.

160266817a1e04.jpeg
1 ýyl ozal
PUDAGYŇ MADDY-TEHNIKI BINÝADY KUWWATLANÝAR

Ýurdumyzyň ulag ulgamynyň ähli pudaklarynyň maddy-tehniki binýadynyň täzelenmegi, olaryň häzirki zaman usullaryň esasynda iş alyp barmagynyň üpjün edilmegi hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän ulaglar syýasatynyň özboluşly aýratynlygydyr. Bu ugurda ata Watanymyzyň daşary ýurduň öňdebaryjy kärhanalary bilen hyzmatdaşlygy yzygiderli alyp barmagy, şonuň netijesinde hem ýurdumyzyň ulaglar düzüminiň kämilleşdirilmegi oňyn netijelerini berýär.

160251582d9623.jpeg
1 ýyl ozal
TÄZE TEHNOLOGIÝALY ULGAM — öňegidişligiň GIREWI

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde Türkmenistanyň bilim ulgamy düýpgöter täze derejelere göterilýär. Bu özgertmeleriň hereketlendiriji güýji bolsa häzirki zaman kompýuter tehnologiýasynyň, ýagny sanly bilim ulgamynyň ösmegidir. Şonuň bilen baglylykda bolsa täze tehnologiýalar ýurdumyzyň ähli pudaklaryna giňişleýin ornaşdyrylýar.

16025135168c0e.jpeg
1 ýyl ozal
TARYHY WAKALARYŇ ÝALKYMY

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan ykdysady özgertmeleriň durmuş ugurly bolmagy türkmenistanlylaryň parahatçylykly zähmetini, abadançylygyny, eşretli durmuşyny üpjün edýär we şol bir wagtyň özünde goňşy ýurtlaryň ykdysadyýetlerini hem-de durmuş düzümini ösdürmäge işjeň ýardam edýär. 

160237f1c13842.jpeg
1 ýyl ozal
Halkara gatnaşyklaryna, döwrebap ýörelgelere bagyşlanan duşuşyk

Beýik ösüşlere beslenýän Berkarar döwletimiziň häzirki özgerýän zamanasynda hormatly Prezidentimiziň tabşyryklary, döwrüň talaplaryna laýyk gelýän iş usullarynda iş alyp barmak, ýurdumyzyň ösüşlerine seslenmek we munuň bilen baglanyşykly çäreleri, maslahatlary geçirmek mynasyp dowam etdirilýär.

16023790e5351e.jpeg
1 ýyl ozal
Milli emeli aragatnaşyk hemrasynyň ikinji nobatdakysy äleme çykarylar

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatynyň çäklerinde birnäçe gäýragoýulmaz meseleler bilen birlikde, “TürkmenÄlem 520E” emeli aragatnaşyk hemrasynyň ikinji nobatdakysyny äleme çykarmak bilen baglanyşykly taýýarlyk işlerine möhüm ähmiýet bermelidigini aýtdy.

160237c2759767.jpeg
1 ýyl ozal
Ikitaraplaýyn duşuşyk geçirildi

Bilşimiz ýaly, ýurdumyzyň çäginden goňşy döwletlere we ondan hem dünýä uzaýan «polat ýollarymyz» barha kämilleşdirilýär. Bu babatda «Türkmendemirýollary» agentliginde şeýle çäreleriň biri, ýagny Aziýa ösüş bankynyň «Merkezi Aziýa sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)» bilen wideoaragatnaşyk arkaly ikitaraplaýyn duşuşyk geçirildi.

160220c3e35647.jpeg
1 ýyl ozal
“Türkmentelekom” INTERNET HYZMATLARYNY HAS-DA ELÝETER etdi

Milli aragatnaşyk pudagymyzyň häzirki döwürde ýeten derejeleri ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmäge giň mümkinçilikleri döredýär. Şonuň netijesinde internet ulgamynyň ösdürilmegi, dürli hyzmatlaryň elýeter edilmegi ugrunda işler yzygiderli alnyp barylýar.

16022093c4a2b4.jpeg
1 ýyl ozal
“AŞTU” INTERNET NYRHNAMALARYNY ARZANLATDY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ara­gat­na­şyk ul­ga­my­na dün­ýäniň iň soňky ga­za­nan­la­ry, döw­rebap, kämil teh­no­lo­gi­ýa­la­ry ornaşdyryl­ýar. Häzirki döwürde pudaklaýyn düzümleriň toplumlaýyn döwrebaplaşdyrylmagy we olaryň köpugurly esasda ösdürilmegi, kämil enjamlaryň we täze işläp taýýarlamalaryň ulanylmagy ýurdumyzda aragatnaşygyň, tele we radio gatnaşyklarynyň, öýjükli ulgamyň köpugurly şahasynyň üstünlikli hereket etmegini şertlendirýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.