Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
15e7ca28bebbcf.jpeg
1 ýyl ozal
TÄZE AWTOMENZILLER GURLAR

Ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» awtomobil ulaglary bilen ýolagçylara hyzmat etmekligiň hilini dünýä derejesine çykarmak, olary gatnatmagyň möçberlerini artdyrmak wezipeleri goýlandyr.

15e7ca2d40a06e.jpeg
1 ýyl ozal
Sanly ulgam — kämillige badalga

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň her bir güni Watanymyzyň kuwwatly ösüşini, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen beýik işlere, ägirt uly taslamalaryň oňyn netijelerine beslenýär.

15e7ca3059b9af.jpeg
1 ýyl ozal
DEMIRÝOLÇULARYŇ NOWRUZ JOŞGUNY

Türkmen halkynyň gadymdan gelýän toý-baýramlarynyň biri hem Nowruzdyr. Bu baýram gyşyň sowlup, tebigata jan girmegi bilen ýüreklerde dörän bahar joşgunynyň baýramydyr. Nowruz baýramy ata-babalarymyz tarapyndan örän gadymdan bäri bellenilip gelinýän baýramçylykdyr.

15e7ca36c12042.jpeg
1 ýyl ozal
SANLY ÇÖZGÜT — 2020: TÄZE BELENTLIKLERE TARAP

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz okgunly ösýän milli ykdysadyýetimizi sanlylaşdyrmak üçin elektron, ylmy ulgamy özleşdirmek, ýokary tehnologiýalaryň hem-de kiçi, orta telekeçiligiň mümkinçiliklerini çekmek arkaly pudaklary döwrebaplaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berýär.

1 ýyl ozal
TÜRKMENISTANYŇ ULAG DIPLOMATIÝASYNYŇ HALKARA HYZMATDAŞLYGYNY ÖSDÜRMEKDÄKI ORNY

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygynyň belleniljek 2020-nji ýylyň hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýlip yglan edilmegi bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň şanly ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazyljak ýyllaryň biri bolar.

1 ýyl ozal
TÜRKMENISTANYŇ HALKARA ÄHMIÝETLI MILLI ULAG DÜZÜMI ÜÇIN DÖWREBAP HÜNÄRMENLER TAÝÝARLANYLÝAR

Hormatly Prezidentimiziň pähim-paýhasa, ýokary ynsanperwerlige ýugrulan parahatçylyk söýüjilikli ulag diplomatiýasy diňe sebitara däl, eýsem, ýurtlaryň yklymara gatnaşyklarynyň hil taýdan ýokary, umumadamzat bähbitli derejä çykmagyna özüniň mynasyp täsirini ýetirýär.

1 ýyl ozal
toplumyň ösüŞi täze sepgitleri nazarlaýar

Gahryman Arkadagymyzy saýasynda şanly toýa barýan ýolda bagtyýar halkymyzy ýaşaýyş-durmuş derejesi has-da ýokarlanýar. Abadan, parahat ýurdumyzda asuda asmany astynda Gahryman Arkadagymyzy baştutanlygynda şöhrata beslenip gelýän her ýylymyz ýyllardan, aýlarymyz aýlardan zyýada.

1 ýyl ozal
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ykrarnamasy

​​​​​​​Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň dünýäde şöhratlanmagynyň özeni ýurdumyzyň halkara gatnaşyklary ulgamynda parahatsöýüjilikli, deňhukukly we özara bähbitli gatnaşyklary alyp barmak, dünýä giňişliginde milli bähbitleri goramak, milli ösüş üçin zerur bolan oňaýly daşary-syýasy şertleri üpjün etmek ýörelgeleri bilen baglydyr.

1 ýyl ozal
ÖÝJÜKLI ARAGATNAŞYgyň ýokary hilli hyzmatlary

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň “Altyn Asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti GSM standartly öýjükli aragatnaşyk operatorlarynyň Bütindünýä assosiasiýasynyň doly hukukly agzalygyna kabul edilip, milli öýjükli aragatnaşyk ulgamy bolan TMCELL ady bilen hasaba alyndy.

1 ýyl ozal
ELEKTRON SENAGATY – ÄHLUMUMY ÖSÜŞLERIŇ girewi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösen bazar gatnaşyklaryny nazarlaýan işjeň syýasatyň esasy ugurlarynyň hatarynda durýan ylmy-tehniki döwrebaplaşmak, ähli ulgamlarda innowasiýalaryň ornaşdyrylmagy, öňdebaryjy tehnologiýalara daýanýan ösen senagaty kemala getirmek ýurdumyzyň strategik ugurlarynyň biri bolup durýar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.