Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
15ef5f94c1a761.jpeg
1 ýyl ozal
Dana Pyragynyň pähim paýhasy

«Ber­ka­rar döw­let is­lä­rin» diýen akyl­dar şa­hy­ry­myz Mag­tym­gu­ly Py­ra­gynyň ýa­şan döw­rün­de eden ar­zuw­la­ry bu gün­ki gün ha­ky­ka­ta öw­rül­di. Ýurt binamyzyň binýady gaýym guruldy. Ýurt binamyzyň binýady gaýym guruldy.

15eecc8dd48e45.jpeg
1 ýyl ozal
GALLA HASYLYny ÝYGNAmakda awtoulag hyzmaty

Bagtyýarlyk zamanasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow beýleki pudaklar bilen bir hatarda oba hojalyk pudagyny ösdürmek, ony girdejili pudaga öwürmek üçin taýsyz tagallalary edýär.

15ee6093295dc9.jpeg
1 ýyl ozal
Türkmenistanyň ulag-logistika merkeziniň işi ilerleýär

Geljekde belent ösüşleri nazarlaýan ugurlaryň biri-de ulag-logistika ulgamydyr. Ýurdumyzda bu ulgamynyň ösüşleri hormatly Prezidentimiziň Karary esasynda «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň döredilmegi bilen has-da ilerledi.

15ee6086b1cc5d.jpeg
1 ýyl ozal
BAGTA BARÝAN NURANA ÝOL

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda hemişelik Bitarap Watanymyzda halk hojalygynyň ähli pudaklaryny gurşap alan giň gerimli özgertmeleriň netijesi gazanylan oňyn netijeleri bilen watandaşlarymyzyň her birini guwandyrýar.

15ee60651716c9.jpeg
1 ýyl ozal
Üstünliklere beslenen ÝAŞ ALYMLARYŇ TASLAMA SERGISI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe akyl taýdan kämil, dünýä ülňülerine laýyk bilim alýan, milli ruhda terbiýelenýän, giň düşünjeli, ahlak we beden taýdan sagdyn şahsyýetler kemala gelýär.

15ee6088238c5f.jpeg
1 ýyl ozal
Türkmenistan we BMG: sazlaşykly hyzmatdaşlyk

Türkmenistan häzirki wagtda ýer ýüzünde parahatçylykly daşary syýasaty bilen uly abraýa eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan hoşniýetli goňşuçylyk we dostluk ýörelgesi ýurdumyzyň at-abraýyny has-da belende göterýär.

15ee5eeb8234d3.jpeg
1 ýyl ozal
ARKADAGYň ULAG DIPLOMATIÝASY: UMUMADAMZAT ÖSÜŞINIň HATYRASYNA

Hormatly Prezidentimiziň halkymyz hakyndaky gündelik tagallasy netijesinde ýurdumyzyň durmuşynda bolup geçýän syýasy, ykdysady we medeni ösüşler umumadamzat bähbitleri bilen sazlaşykly utgaşýar.

15ee5e7dbed921.jpeg
1 ýyl ozal
ESASY Kanunym — baky bagtym, Ýaşyl Tugum — dünýä ýalkym!

Her ýylyň 18-nji maýynda ýurdumyzda uludan tutulýan Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi halkymyzyň goşa mukaddesliginiň goşa baýramy diýsek ýerlikli bolsa gerek.

15ebd4df871033.jpeg
1 ýyl ozal
TÜRKMEN EMELI HEMRASY. SANLY ARAGATNAŞYK. ÝOKARY TIZLIK

Aragatnaşygyň we telekommunikasiýanyň içerki bazarynda döwlet kärhanalary hem-de döwlete dahylsyz kärhanalar, şol sanda daşary ýurt maýaly kärhanalar üçin deň şertleriň döredilmegi üpjün edilýär.

15e7ca3b0a494f.jpeg
1 ýyl ozal
ARKADAGLY ÝURDUM ÝAŞLAR BILEN ÖŇE BARÝAR

Döwletli, döwranly zamanamyz ylmyň, bilimiň, tehnologiýanyň ösýän döwrüdir. Milli Liderimiziň saýasynda ýaşlaryň has-da kämil şahsyýetler, Watany gülledip ösdürýän nesiller bolup ýetişmekleri üçin uly tagallalar edilýär. Munuň aýdyň mysalynda ähli pudaklara sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyny görkezmek bolar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.