Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
1602c701a7337c.jpeg
1 ýyl ozal
AMATLY HEM OňAÝLY elektron POÇTA

Ählumumy maglumat we internet ulgamyny jemgyýetimiziň durmuşyna we işine düýpli ornaşdyrmak, dolandyryş edaralaryny awtomatlaşdyrmak, döwrebap tehnologiýalary sowatly ulanmak, milli ykdysadyýetimizi innowasion ösüş ýolunda özgertmek häzirki döwürde ýurdumyzyň gaýragoýulmasyz meseleleri bolup durýar. 

1602c6fa944a7a.jpeg
1 ýyl ozal
«LAPIS-LAZULI» HYZMATDAŞLYGY ösüşde

​​​​​​​«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa ulgamy üçin şanly wakalar bilen başlandy. Ýakynda ulanylmaga berlen üç sany iri taslamanyň ulag pudagyna degişli bölegi hem Gündogar — Günbatar halkara ulag geçelgesiniň möhüm bölegini düzýär.

1602bcc483b49c.jpeg
1 ýyl ozal
sanly ulgamyň ösüşli ýoly

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda häzirki zaman ulag-üstaşyr logistik düzümler, aragatnaşyk we telekommunikasiýa ulgamy kemala getirilýär. Munuň özi Beýik Ýüpek ýolunyň döwrebap derejede, täze röwüşde dikeldilýändiginiň aýdyň mysalydyr.

1602bca71ee186.jpeg
1 ýyl ozal
DÖWREBAP aragatnaşyk HYZMATLARy

Berkarar döwletimiziň halk hojalygynyň dürli ulgamlaryna ylmy-tehniki ösüşiň iň soňky gazananlary giňden ornaşdyrylýar. Ýurdumyzda durmuş pudaklarynyň ählisi dünýäniň ösen döwletlerinde öndürilen ýokary derejeli maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary bilen doly üpjün edilýär. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň ösmegine hem-de döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň has-da artmagyna giň ýol açýar.

1602a55602a098.jpeg
1 ýyl ozal
HOWA ÝOLLARYNDA ÝÜK GATNAWLARY

Hormatly  Prezidentimiziň tagallalarynyň netijesinde häzir ýurdumyzyň halkara gatnaşyklary täze tapgyrlara çykýar. Bu sebit ähmiýetli işleriň amala aşyrylýan döwründe Türkmenistan döwletimiziň daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary hem täze netijeleri berýär. Munda häzirki ýagdaýlar bilen baglylykda demir ýol hem awtoulaglar arkaly ýük gatnawlary amala aşyrylan bolsa, häzirki wagtda howa ulaglary arkaly hem ýükleri kabul etmek hem-de ugratmak işleri ýola goýulýar.

1602a504c8e6dc.jpeg
1 ýyl ozal
AWTOULAG PUDAGYNYŇ TÄZE ŞERTLERI

Ýurdumyzda  ulag ulgamynyň ýolagçy gatnawlaryny amala aşyrýan iň bir işjeň pudaklarynyň biri bolan awtoulaglar pudagy milli Liderimiziň başlangyçlary bilen täze talaplara eýe bolup, döwrebap usullar arkaly ýolagçylara hyzmat edýär. Halkymyzyň bähbidini nazara alýan bu işleriň täze tehnologiýalar esasynda alnyp barylmagy bolsa kämilleşýän pudagyň ýolagçylara oňaýly şertleri hödürleýänligini görkezýän aýratynlygydyr.

1602a4fb0c430d.jpeg
1 ýyl ozal
JEÝHUNYŇ SUWY – ÖSÜŞIŇ ÝOLY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiz ykdysadyýetde, syýasatda, medeniýetde we durmuşyň beýleki ugurlarynda uly üstünlikleri gazanýar. Häzirki wagtda milli Liderimiziň ýurdumyzy ösdürmekde alyp barýan syýasatyny, tabşyryklaryny üstünlikli durmuşa geçirmek her bir pudagyň, şol sanda «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň, «Derýaýollary» önümçilik birleşiginiň hem wajyp meseleleriniň biridir.

160274f99eba22.jpeg
1 ýyl ozal
Berkarar döwletimizde sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy tassyklanyldy

Hormatly Prezidentimiziň geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Wise-premýer B.Öwezow ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň täze Konsepsiýasy barada hasabat berdi.  

160274cc1f1373.jpeg
1 ýyl ozal
Ulag-aragatnaşyk toplumynyň ynamly ösüşi ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan pugtalanmagyna badalga

Hormatly Prezidentimiziň geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň 2020-nji ýylda hem-de şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garalmagynyň we şu ýyl üçin ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

160274d0575eba.jpeg
1 ýyl ozal
ÖSÜŞ-ÖZGERTMELERIŇ AÝDYŇ ÝOLY BILEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk eýýamynyň şanly üstünliklere, uly tutumlara beslenýän nurana ýyllary şatlykly hem şanly wakalar bilen taryh gatlaryna tylla zerler bilen ýazylýar. Garaşsyzlyk ýyllarda arka atylýan her bir ýyl şanly üstünliklere beslenýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.