Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
16266aa2e686db.jpeg
1 ýyl ozal
Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary üçin telefon ulgamyna onlaýn töleg etmek hyzmaty girizildi

«Türkmentelekom» EAK-nyň Ahal welaýatyndaky müşderileri üçin şäher telefon ulgamynyň hyzmatlaryna onlaýn töleg geçirmek mümkinçiligi döredildi. Bu barada aragatnaşyk kompaniýasynyň resmi saýtynda habar berilýär.

16265971154e41.png
1 ýyl ozal
Türkmen radiosyny indi internetden diňläp bolýar

Google Play internet dükanynda Türkmenistanyň döwlet radioýaýlymlaryny diňlemäge mümkinçilik berýän Türkmen Radio ykjam goşundysy peýda boldy.

1626340ad3d2f2.jpeg
1 ýyl ozal
Ýurdumyzda Ulag-ekspedisiýa işini ygtyýarlandyrmak hakynda Düzgünnama kabul edildi

Hormatly Prezidentimiziň düýn geçiren sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşynyň birnäçe meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ygtyýarlandyrmak işini mundan beýläk-de ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

1626265a73239b.jpeg
1 ýyl ozal
HALKARA ULAG GEÇELGELERINIŇ ALTYN HALKASY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Diýarymyzda düýpli özgertmeler durmuşa geçirilip, ykdysadyýetde, senagatda, telekeçilik ulgamynda ägirt uly öňegidişlikler gazanylýar. Bu babatda ýol-ulag syýasatynyň orny has-da uludyr. Şol nukdaýnazardan ýurdumyzda bäsdeşlige ukyply ulag we  üstaşyr hyzmatlaryň bazaryny döretmek strategiýasy öňe sürülýär.

162619daa99283.jpeg
1 ýyl ozal
Türkmenistandan Russiýa uçuşlar ýygjamlaşar

Daşary ýurt raýatlary Türkmenistandan Russiýa amala aşyrylýan ýörite uçuşlara indi ozalkysy ýaly köp garaşmaly bolmaz. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň konsullyk bölümi «Telegramdaky» resmi kanalynda habar berdi.

162619f2176610.png
1 ýyl ozal
Gurluşyk ulgamynyň sanly özgertmeleri – taslamalaryň ýokary hilini kepillendirýär

Şähergurluşyk özgertmeleri döwlet Baştutanymyzyň durmuş-ykdysady maksatnamasy esasynda abadançylyk, ekologiýa talaplaryna, binalaryň we desgalaryň binagärlik keşbine, häzirki döwrüň ölçeglerine, talaplaryna we sanly çözgütlerine laýyklykda amala aşyrylýar. Bu bolsa gurluşygy alnyp barylýan dürli maksatly desgalaryň ýokary hilini kepillendirýär.

162619cdc77572.jpeg
1 ýyl ozal
Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenistandan Türkiýä ýörite uçar gatnawyny amala aşyrar

2022-nji ýylyň 1-nji maýynda Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenbaşy—Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada atavatan-turkmenistan web saýtynda habar berilýär.

1625f48903c096.jpeg
1 ýyl ozal
Döwlet hyzmatlar portalynda aragatnaşyk we jemagat hojalygy hyzmatlaryna onlaýn töleg edip bolýar

Türkmenistanyň Döwlet hyzmatlarynyň resmi internet portaly töleg hyzmatlarynyň gerimini giňeldýär. Indi e.gov.tm saýtyndan peýdalanýan ulanyjylar aragatnaşyk we jemagat hojalygy hyzmatlary üçin onlaýn görnüşde töleg edip bilerler.

1625caaa017c08.jpeg
1 ýyl ozal
GPON tehnologiýaly ulgamlaryň gerimi ýaýbaňlandyrylýar

Aragatnaşyk hyzmatlaryny häzirki zaman GPON tehnologiýasyny ulanmak bilen optiki-süýümli ulgamlary arkaly müşderilere ýetirmek işi barha giň gerime eýe bolýar.

1625ca82fde9ff.jpeg
1 ýyl ozal
ŞA GADAMY DÜŞEN DEŇIZ DERWEZESI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyz ähli ulgamlarda uly ösüşleri gazanýar. Milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak we sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak bilen bagly durmuşa geçirilýän çäreler ýurdumyzyň deňizçi hünärmenlerine hem öz işlerini täzeçil guramaga mümkinçilik döredýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.