Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
15f6c402fc1bdf.jpeg
1 ýyl ozal
ULAG ULGAMYNDA HALKARA HYZMATDAŞLYK

​​​​​​​Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ulag ulgamynda sebitara we halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmekde, kuwwatly üstaşyr-ulag geçelgelerini döretmekde giň gerimli işler alnyp barylýar.

15f69dc222c1cf.jpeg
1 ýyl ozal
abadan durmuŞyň özeni

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde her ýyl «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly şygar astynda badalga berilýän biraýlyk ilatyň ýaşaýyş-durmuş goraglylygy hemmetaraplaýyn üpjün etmek üçin gönükdirilendir.

15f5f281c9ad17.jpeg
1 ýyl ozal
ÝAGTY GELJEGIň nurana ÝOLLARY

Ýurdumyzyň ulag ulgamyndaky mümkinçilikleri bu günki gün sebitiň ulag-üstaşyr geçelgeleri arkaly ýük we ýolagçy dolanyşygynda möhüm orny eýeleýär. Çünki yklymlaryň çatrygynda ýerleşen Türkmenistan ulag-üstaşyr geçelgeleriň merkezine öwrüldi.

15f5f272c3b890.jpeg
1 ýyl ozal
Belent maksatlaryň aýdyň ýoly bilen

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 4-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi, onda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenild.

15f5f2695d627a.jpeg
1 ýyl ozal
Döwrebap bilim bermek baş maksadymyz

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz ykdysady taýdan barha ösýär we halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlandyrylýar, ykdysadyýetimizde, jemgyýetçilik durmuşymyzda ajaýyp üstünlikler gazanylýar.

15f5f23bf858a0.jpeg
1 ýyl ozal
ulag we kommunikasiýa toplumynda baýramçylyk dabara

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze eseriniň elimize gelip gowuşmagy ähli halkymyza uly baýramçylyk sowgady boldy.

15f5269e935f69.jpeg
1 ýyl ozal
SANLY YKDYSADYÝET — ARAGATNAŞYK ULGAMYNYŇ ÖSÜŞ UGRY

Tehnologik ulgamyň dünýä ýüzünde kosmik tizlik bilen ösýän döwründe ýurdumyzda durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmek, ähli ulgamlaryň işini sanlylaşdyrmak boýunça strategik ähmiýetli wajyp wezipeler kesgitlenýär.

15f5265a0cd1be.jpeg
1 ýyl ozal
ÝOLLARYMYZ ASUDA, ILLERIMIZ PARAHAT

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ösüşiň täze belentlikleriniň röwşen ýoly bilen ynamly öňe barýan türkmen halky bu günki gün bagtyýarlyk zamanasynyň hözirini görüp ýaşaýar.

15f5263ed10a97.jpeg
1 ýyl ozal
BAGTYÝAR ÝURDUň BILIMLI NESLI

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda badalga alan täze 2020 — 2021-nji okuw ýylynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde zehinli ýaşlaryň ýüzlerçesine talyp bolmak bagty miýesser etdi.

15f49dbc7a9375.jpeg
1 ýyl ozal
SANLY BILIM ULGAMY — ösüşlere tarap ädim

Bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň ähli pudaklarynda sanly ulgama geçmek işleri üstünlikli alnyp barylýar. Ylmyň iň soňky gazananlary hem-de okatmagyň innowasion usulyýeti bilim ulgamyna giňden ornaşdyrylýar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.