Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
15feabbec91f93.jpeg
1 ýyl ozal
DÖWREBAP ARAGATNAŞYK HYZMATLARY

Berkarar döwletimiziň halk hojalygynyň dürli ulgamlaryna ylmy-tehniki ösüşiň iň soňky gazananlary giňden ornaşdyrylýar. Ýurdumyzda durmuş pudaklarynyň ählisi ýokary derejeli maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary bilen doly üpjün edilýär.

15fe97fafe3739.jpeg
1 ýyl ozal
Ulag-ara­gat­na­şyk pu­da­gy­ — Yk­dy­sa­dy Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy­na ag­za ýurt­la­ryň öza­ra gat­na­şyk­la­ry­nyň esa­sy ug­ry

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň ulag ministrliginiň duşuşygyna taýýarlyk görmek üçin bilermen derejesinde ýaňy-ýakynda  wideo  aragatnaşyk  arkaly  duşuşyk geçirildi.

15fe9785df3776.jpeg
1 ýyl ozal
«Türkmenhowaýollary» agentliginde syýahatçylyk meselesine degişli geçirilen wideoduşuşyk

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň  Türkmenistandaky wekilhanasy syýahatçylykda goşmaça hasabyny düzmek  boýunça usulyýeti bilen tanyşdyrmak boýunça wideo aragatnaşyk duşuşygy geçirildi.

15fe973223ff76.jpeg
1 ýyl ozal
Sanly ykdysadyýet — Döwrebap ösüşiň ýoly

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek üçin Pudagara iş toparynyň ilkinji onlaýn maslahaty geçirildi. Onda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi Identifikasiýalaşdyrmagyň we audentifikasiýalaşdyrmagyň bitewi ulgamynyň (IABU) milli taslamasyny mejlise gatnaşyjylara hödürledi.

15fe775b2abb19.jpeg
1 ýyl ozal
Hormatly ýolagçylar!

«Türkmenawtoulaglary» agentligi Täze ýyl baýramy mynasybetli 2020-nji ýylyň 31-nji dekabry sagat 06:00-dan 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwary sagat 02:00-a çenli awtobuslaryň , şeýle hem ýeňil taksi awtoulaglarynyň gije-gündiziň dowamynda hyzmat etjekdigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

15fe76bd4ec875.jpeg
1 ýyl ozal
Hormatly ýolagçylar!

“Türkmenawtoulaglary” agentligi 37-nji “Wokzal – Kardiologiýa merkezi”  we 54-nji “Wokzal – Bagyr” awtobus ugrularyna käbir üýgeşmeleriniň girizilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

15fe3239449b18.jpeg
1 ýyl ozal
Demir ýollary ulgamyndaky täze mümkinçilikler

Ýurt Garaşsyzlygy gazanylandan soň Diýarymyzyň çäginde we ondan daşarky ýurtlara uzaýan “polat ýollaryň” yzygiderli gurulmagy ýurdumyzyň ykdysady mümkinçiliklerini ep-esli artdyrmak bilen birlikde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna oňyn täsirini ýetirdi.

15fe616d2c9e99.jpeg
1 ýyl ozal
Demir ýol ulgamynda türkmen-gazak hyzmatdaşlygy barha pugtalandyrylýar

25-nji dekabrda Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň demir ýol ulaglary pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly ikitaraplaýyn pudagara iş maslahaty geçirildi.

15fe69ffbe4237.jpeg
1 ýyl ozal
DEMIR ÝOL ULGAMYNDA HALKARA HYZMATDAŞLYK BARHA PUGTALANDYRYLÝAR

Döwrüň batly gadamlary bilen des-deň özgerýän ýurdumyzyň halkara gatnaşyklary esasynda dünýä ýüzüne uzaýan ýollary bu gün köp ugurlara bölünýär.

15fe5712463414.jpeg
1 ýyl ozal
«Türkmen domeni» — ygtybarly hyzmatdaş

Hakyky işewür pikiriňiz bar bolsa ýa-da işiňizi täze derejä çykarmak üçin mahabat ýerleşdirmeli bolsaňyz we Türkmenistanda bolsaňyz, ".TM" domeniň ähtimallygy ýokarydyr.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.