Rubrikalar / Saglyk burçy
Saglyk burçy
1 ýyl ozal
Saglyk – ruhy baýlyk

Milli saglygy goraýyş ulgamyny standartizasiýalaşdyrmak üçin lukmançylyk hyzmatlarynyň hiline, bejeriş-öňüni alyş merkezleriniň bejeriş-anyklaýyş mümkinçiligine baha bermek maksady bilen, kadalaşdyryjy resminamalar, şeýle-de hassahanalaryň derejelerine lukmançylyk hyzmatlarynyň ýeke-täk klassifikatory işlenilip düzüldi we tassyklandy. Lukmançylygyň dürli ugurlary boýunça keselleri anyklamagyň we bejermegiň häzirki zaman kliniki beýanlary işlenilip taýýarlanyldy.

1 ýyl ozal
Dişlerimizi goralyň!

Adamyň gelşigi, görki, owadanlygy we daşky sypatyny bezeýän bir bölegi, onuň sagdyn dişleri hasaplanýar. Dişleriň saglygyny bejermek  ilkinji nobatda zeruru bolup durýar.

2 ýyl ozal
Üzümiň dermanlyk häsiýeti

Üzüm adam saglygy üçin möhüm bolan miweleriň biridir. Üzümiň dermanlyk häsiýeti gadymy döwürlerden bäri mälimdir. Ol däneli we dänesiz, gara, sary reňkde bolýar.

1 ýyl ozal
Sag­lyk üçin peý­da­ly mi­we

Bat­hyz go­rag­ha­na­sy­nyň aý­ra­tyn haý­ran gal­dy­ry­jy gö­zel­lik­le­ri­niň bi­ri hem pis­se to­kaý­ly­gy­dyr. Pis­se­le­riň eme­li däl-de te­bi­gy taý­dan bit­me­gi türk­men te­bi­ga­ty­nyň bir gud­ra­ty­dyr. Pis­se hoz­lar maş­ga­la­sy­na de­giş­li bo­lup, äh­li top­rak­lar­da ös­mä­ge ukyp­ly­dyr. Te­bi­gy pis­se­lik­ler Mer­ke­zi Azi­ýa­da, Za­kaw­ka­zi­ýa­da, Krym­da duş­ýar.

2 ýyl ozal
Saglyk üçin peýdaly gök önümler

Bedeniň az energiýa talap edýändigi sebäpli, kabul edilýän iýmit hem az kaloriýaly bolmaly. Diýmek, tomusda ýagly etden, souslardan (has dogrusy, dogry iýmitlenmek muny ýylyň beýleki döwürlerinde etmegi maslahat berýär), tortlardan, kreplerden ýüz öwürmeli. Süýt önümleriniň az mukdarda ýag saklaýanlaryny saýlamaly.

2 ýyl ozal
Guradylan ir-iýmişleriň peýdaly aýratynlyklary

Gündogar iýmişleri – kişmiş, kakadylan erik, hurma we guradylan garaly beden ýaşlygy we ýürek sagdynlygy üçin has peýdaly nygmatlardyr. Bu iýmişler gadym döwürleden bäri türkmen saçagyny bezäp gelýär. Ir döwürler pederlerimiz çaý başynda ir-iýmiş iýipdirler.

1 ýyl ozal
Saglygy berkitmegiň ýedi şerti

Şikaýat ediň! Meseleleri öz içinde saklaýan adamlar köplenç depresiýa düşýärler, stress we aladalara sezewar bolýarlar.

3 ýyl ozal
Goýberiliş №48 (28.11.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №47 (21.11.2020 ý.)

3 ýyl ozal
Goýberiliş №46 (14.11.2020 ý.)

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.