Habarlar / Makalalar
Makalalar
Dokma senagaty belent sepgitleri nazarlaýarr

​​​​​​​Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gaýtadan işleýän senagat pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek üçin yzygiderli tagallalar edilýär. Şolaryň hatarynda dokma senagaty pudagyna hem aýratyn üns berilýär.


SANLY BILIM ULGAMY - OKATMAGYŇ döwrebap USULY

Döwlet Baştutanymyz: «Eziz Watanymyz bilimler ýurdudyr. Ýaşlar okamak, öwrenmek, döredijilikli zähmet çekmek bilen Watanymyzyň bilim binýadyny has-da pugtalandyrmalydyrlar.


DÜNÝÄ UZAÝAN PARAHATLYK WE DOSTLUK ÝOLLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň Bitarap Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmek barada giňden ýaýbaňlandyran maksada okgunly syýasaty netijesinde Türkmenistan dünýä bileleşiginde mynasyp orun eýeledi,


TÜRKMENISTANYŇ ULAG-LOGISTIKA SYÝASATY

Hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlary bilen ýurdumyzda häzirki zaman ulag-üstaşyr logistika düzümini ösdürmek arkaly gadymy Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek boýunça görülýän anyk we netijeli çäreler diňe bir milli ykdysadyýetimize däl, eýsem, ösüşiň sebit ýörelgelerine hem güýçli itergi berýär


MILLI SUNGATYMYZ ÝUNESKO-nyň SANAWYNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe belent maksatly tutumlar barha rowaçlanýar. Döwletimizde medeni gymmatlyklarymyzy gorap saklamaga, kämilleşdirip, ösdürip, geljekki nesillere ýetirmäge uly üns berilýär.


Senagat we kommunikasiýa toplumynda sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy

Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary bilen bir hatarda ýurdumyzyň senagat we kommunikasiýa toplumyna degişli pudaklarda hem sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi Gahryman Arkadagymyzyň tassyklan «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda alnyp barlar


HYZMATLARYň  TÄZE  GÖRNÜŞLERI

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň ähli pudaklaryna giňden ornaşdyrylýan sanly ykdysadyýetiň datly miwesidir.


SANLY  YKDYSADYÝETIň  ROWAÇ  GADAMlaRY

Ykballaryň göterilip, arzuw-hyýallaryň wysal tapýan ajaýyp zamanamyzda milli Liderimiziň öňdengörüjilikli hem-de parasatly baştutanlygynda türkmen halkynyň taryhy ösüşi belent derejelere göterilýär.


Raýat awiasiýasynyň okgunly ösüşi

Ýol ulgamynyň ösmegi we şonuň bilen birlikde ulag-aragatnaşygynyň sazlaşykly işlemegi döwletiň çäginde ykdysady işjeňligiň esasy görkezijileriniň biri bolup durýar.


TÄZE  ULAGLARYň  TÄZE  TAPGYRY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň awtomobil ulaglary ulgamynda hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde uly ösüňler gazanylýar.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.