Habarlar / Makalalar
Makalalar
DEMIR ÝOL ULGAMY BARHA KÄMILLEŞÝÄR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda eziz Diýarymyz dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň hatarynda mynasyp orun eýeledi. Ýurdumyzda hereket edýän her bir ulgama dünýäniň kuwwatly innowasion tehnologiýalary we ylmy-tehniki ösüşiň iň soňky gazananlary ornaşdyrylýar.


KÄMILLEŞÝÄN ULGAMyň geljegini kesgitleýän ýaş hünärmenler taýýarlanýar

XXI asyr maglumat tehnologiýalaryň örän çalt depginler bilen ösýän asyrydyr. Ýurdumyzda sanly bilim ulgamyny ösdürmekde bilim edaralarynyň ösen innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilmegi, talyplaryň we mugallymlaryň kompýuter sowatlylygynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi ýokary ähmiýete eýedir.


DIÝARYMYZYŇ SEBITLERINI ÝAKYNLAŞDYRJAK DÖWREBAP AWTOMENZILLER GURLAR

Ýurdumyzyň üstünlikli ösüşiniň aýrylmaz we möhüm bölegi bolup durýan döwrebap ulaglar düzüminiň kemala getirilmegi hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyn içerki hem-de daşarky syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.


ýurdumyz ULAG KOMMUNIKASIÝALARY ULGAMYNYň ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Ata Watanymyz bu günki gün Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda öňdebaryjy döwletleriň birine öwrüldi. Ýurdumyzyň ykdysady ösüşleri, alyp barýan asylly syýasaty bu gün dünýä döwletleriniň arasynda uly meşhurlyga eýe bolmak bilen, nusgalyk derejedäki orunlara mynasyp görülýär.


Dokma toplumynyň önümçilik kuwwaty ýokarlanýar

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda senagat pudagy barha ösdürilýär. Milli ykdysadyýetimiziň iň çalt depgin bilen ösýän pudaklarynyň biri bolan dokma senagaty hem dünýä standartyna gabat gelýän ýokary hilli önümleri bilen özüniň ösüşli ýollaryna gadam basdy.


ARKADAGLY DIÝARDA BILIMLI NESLIŇ KÄMIL TERBIÝESI

Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ylym we bilim ulgamynda uly tutumly işler alnyp barylýar. Ýaşlary terbiýelemekde we netijeli bilim bermekde ýokary okuw jaýlarynda we ýörite orta mekdeplerde ylmyň iň soňky gazanan tehnikalary we tehnologiýalary giňden peýdalanylýar.


ÝAŞ ALYMLAR TELEKOMMUNIKASIÝA ULGAMYNDA

Häzirki wagtda ýaşlaryň ylmy işler bilen meşgullanmagynyň görkezijisi gönüden-göni ýurdumyzyň ykdysadyýetine täsir edýär. Bilşimiz ýaly, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde ýaş alymlaryň geňeşleri hereket edýär.


önümçiligiň  täze Mümkinçilikleri

Dünýäniň ylmy-medeni ösüşine özüniň mynasyp goşandyny goşan türkmen halky baý medeni mirasy bilen tapawutlanýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşine uzaýan ajaýyp milli mirasyny, medeniýetini, sungatyny, dilini, baý edebiýatyny, şöhratly taryhyny ylmy esasda öwrenmeklige giň ýol açyldy.


TÜRKMENISTANYŇ ULAG DIPLOMATIÝASYNYŇ HALKARA HYZMATDAŞLYGYNY ÖSDÜRMEKDÄKI ORNY

​​​​​​​Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygy belleniljek 2020-nji ýylyň hormatly Prezidentimiziň başlangyçlarynyň esasynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň şanly ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazyljak ýyllaryň biri bolar.


TÜRKMENISTAN BÜTINDÜNÝÄ ARAGATNAŞYK ULGAMYNYŇ MÖHÜM HALKASY

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça uzakmöhletleýin maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde ýurdumyz tehnologik ösüş babatda uly üstünlikler gazandy.

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.