Habarlar / TÄZELIKLER
TÄZELIKLER
16039c847cde98.jpeg
3 ýyl ozal
YHG-nyň 14-nji mejlisinde halkara ulag we logistika geçelgelerini kemala getirmek meslesine garalar

2021-nji ýylyň 4-nji martynda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji mejlisine gatnaşýan Türkmenistan döwletimiz üstümizdäki ýyl bu abraýly halkara gurama başlyklyk eder.

160388e74afc85.jpeg
3 ýyl ozal
«TULM» türkmen önümleriniň Hytaýa ugradylmagyny gurnaýar

Çarşenbe güni “Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” (TULM) açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan gurnalýan Türkmenistan-Gazagystan-Hytaý ugry boýunça Hytaýa 40-futlyk kyrk bäş sany konteýnerden ybarat polipropilen ýüküniň multimodal daşamasy başlandy.

160388dffc8023.jpeg
3 ýyl ozal
«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlarynyň togtadylmagyny uzaldýar

Petekler 2021-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli hereket edýär. Ýatyrylan uçuşlaryň ýolagçylary bellenilen seneden öň islendik uçuş üçin petegini çalşyp bilerler.

160388c541abec.jpeg
3 ýyl ozal
Baku-Tbilisi-Kars demir ýoly boýunça ugradylýan ýük konteýnerleriniň sany artýar

Baku-Tbilisi-Kars (BTK) demir ýolunyň ugry boýunça 15 müňünji konteýner ýüki ugradyldy. Bu barada “Azernews” çarşenbe güni habar berdi. 15 müňünji konteýner Türkmenistan-Türkiýe ugruna hereket edýän ýük otlysynyň düzüminde ugrady.

1603874bef3d7c.jpeg
3 ýyl ozal
AMATLY HEM OňAÝLY elektron POÇTA

Ählumumy maglumat we internet ulgamyny jemgyýetimiziň durmuşyna we işine düýpli ornaşdyrmak, dolandyryş edaralaryny awtomatlaşdyrmak, döwrebap tehnologiýalary sowatly ulanmak, milli ykdysadyýetimizi innowasion ösüş ýolunda özgertmek häzirki döwürde ýurdumyzyň gaýragoýulmasyz meseleleri bolup durýar. 

1603728a29932f.jpeg
3 ýyl ozal
Demir ýol hyzmatlaryny sanlylaşdyrmagyň aý­dyň ýo­lun­da

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli pudaklarynda sanlylaşdyrmak işleri ýokary depginde amala aşyrylýar. Innowasion tehnikalar we tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy we sanly ulgama geçilmegi “Türkmendemirýollary” agentliginde hem işjeň alnyp barylýar.

1603722f7c5707.jpeg
3 ýyl ozal
«LAPIS-LAZULI» HYZMATDAŞLYGY ösüşde

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa ulgamy üçin şanly wakalar bilen başlandy. Ýakynda ulanylmaga berlen üç sany iri taslamanyň ulag pudagyna degişli bölegi hem Gündogar — Günbatar halkara ulag geçelgesiniň möhüm bölegini düzýär

16035d49d070e3.jpeg
3 ýyl ozal
"Türkmenhowaýollary" Hytaýa we Germaniýa ýük gatnawlaryny amala aşyrar

“Türkmenistan awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “Boeing 777-200 LR” uçarynda ýük daşamak hyzmatyny ýola goýdy.

16035d3e012190.jpeg
3 ýyl ozal
Türkmenistan — Astrahan: ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp

Milli Liderimiziň dost-doganlyk, myhmansöýerlik, hoşniýetlilik hem ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan syýasaty döwrüň beýik işlerine badalga, kuwwat berýär. Bu häzirki döwürde işjeň häsiýete eýe bolan ulaglar arkaly ýük gatnawlarynda hem durmuşa geçýär.

16034db0ca48a6.jpeg
3 ýyl ozal
Türkmenistanyň ulag syýasaty dünýäniň nazarynda

Watanymyzyň häzirki ösüş-özgertmeleri dünýä ýüzüne ýaň salýar. Milli Liderimiziň tagallalary bilen hasyl bolýan iri taslamalar dünýäniň üns merkezinde bolup, sebite, umuman beýleki halklaryň aglabasyna täsirini ýetirýär. Dünýä ýurtlarynyň giň auditoriýaly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hem bu ösüşleri beýan etmekden daşda durmaýar.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.