Rubrikalar / Ulag-aragatnaşyk täzelikleri
Ulag-aragatnaşyk täzelikleri
8 aý ozal
Goýberiliş №43 (24.10.2020 ý.)

165339bf885c15.jpeg
9 aý ozal
Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy

Hormatly Prezidentimiziň “Häzirki ýaşlara “Watan” diýen beýik düşünjäniň mukaddesligini düşündirmek, ony gözüň göreji ýaly goramagy we ýürekden söýmegi terbiýelemek örän möhüm wezipeleriň biri” diýen sözlerinden ugur alyp, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň “Jemgyýeti öwreniş ylymlary” kafedrasy öz öňünde bilim ulgamyny kämilleşdirmek, talyplaryň hünär taýýarlygyny dünýä ülňüleriniň derejesine ýetirmek ýaly esasy wezipeleri goýýar.

165363cd874885.jpeg
9 aý ozal
Kuwwatly Watanda – bilimli ýaşlar

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda ylym-bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga döwlet býujetinden ägirt uly serişdeler goýberilýär. Ýurdumyzda her ýyl döwrebap çagalar baglary, orta, ýörite orta, ýokary okuw mekdepleri gurulýar we döredilýär. Şol bilim edaralarynyň ählisi hem ylmyň we tehnikanyň iň soňky gazananlary, kompýuterler we okuw kitaplary bilen üpjün edilýär.

16536269815608.jpeg
9 aý ozal
Türkmenistanyň Bitaraplygy – parahatçylygyň we abadançylygyň ýurdy

Ýurdumyz dünýä giňişliginde ählumumy abadançylygy we parahatçylygy ugur edinýän başlangyçlary bilen çykyş edip, dünýä jemgyýetçiligiň ünsüni özüne çekýär. Başlangyçlaryň gyzgyn goldawa eýe bolmagy, döwletimiziň abraýyny belende galdyrýar. Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan Türkmenistanyň örän oýlanyşykly daşary syýasat ugry oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetlilik ýörelgelerine esaslanmak arkaly, işjeň durmuşa geçirilýär.

1653897830b8d6.jpeg
8 aý ozal
ÝEŇIL ATLETIKA HAKYNDA

Ýeňil atletika ― sportuň ylgaw, pyýada sport ýöreýşi, böküş we dürli agyrlyklary zyňma, köp görnüşli ýaryşlar(mnogoborýe), şossede ylgaw hem-de kross ― päsgelçilikli ýerlerden ylgaw ýaly görnüşlerini özünde jemleýär. Ol sportuň «Olimpiýa maşgalasyna» degişli esasy we has köpçülikleýin görnüşdir.

165369158a727a.jpeg
9 aý ozal
НЕЙТРАЛИТЕТ ТУРКМЕНИСТАНА – ПУТЬ К МИРУ И ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

12 декабря 1995 году с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН  прозвучало историческое решение, принятое  при поддержке 185 государств, о нейтральном статусе Туркменистана, как признание мировым сообществом туркменского национального пути государственного развития.

165363c165c519.jpeg
9 aý ozal
Watanyň daýanjy, geljegi ýaşlar

Hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli kabul edýän çözgütleri, berýän tabşyryklary eziz Watanymyzyň rowaçlanmagyna, halkymyzyň eşretli durmuşynyň hatyrasyna gönükdirilýär, ylym-bilim ulgamyna berýän ägirt ünsi zehinli ýaşlaryň ýüze çykmagynda, bilim ulgamynda täze-täze oýlap tapyşlaryň döremeginde, türkmen ylmynyň halkara derejesinde ykrar edilmeginde oňyn netijeleri berýär.

1653397946370e.jpeg
9 aý ozal
Sanly ulgam — döwrebap ösüşlere giň ýol

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda sanly intellektual tehnologiýalary onaşdyrmakda uly işler amala aşyrylýar. Çünki häzirki wagtda ýurdumyzda döwlet hyzmatlarynyň sanly ulgama geçilmegi hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

165dcbc05372ca.jpeg
4 aý ozal
BEÝIK IŞLERIŇ EÝÝAMY

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitaby bagtyýar türkmen ýaşlaryna ajaýyp sowgat boldy. Bu kitabyň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ahyrynda geçirilen ýaşlaryň halkara ylmy-amaly maslahatynyň we sergisiniň dowam edýän günlerinde neşir edilmeginde-de uly many bar.

1655c84af7d54c.jpeg
8 aý ozal
Raýat awiasiýa pudagynyň rowaçly menzilleri

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly başlangyçlary esasynda döwletimizde häzirki zaman ulag we kommunikasiýalar ulgamy batly depginler bilen ösdürilýär. Ýurdumyzda alnyp barylýan ulag diplomatiýasy üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.